نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هر کار پژوهشی بر پژوهش‌ها و آثار پیش از خود متکی است و اساساً هدف از انجام برخی کارهای پژوهشی، تکمیل و پرکردن نقاط کور کارهای پیشین است، لذا شناخت و آگاهی از آثار و کارهای پژوهشی پیشینیان دررابطه‌با موضوع و مسئلۀ پژوهشی، یکی از ضروریات انجام پژوهش‌ها و به‌ویژه پایان‌نامه‌های دانشجویی است. در این زمینه در فصل کلیات پایان‌نامه‌های دانشجویی قسمتی تحت عنوان پیشینۀ پژوهش وجود دارد که در آن پژوهشگر باید ادبیات یا پیشینۀ کار خود را بررسی و تحلیل کند. بدیهی است انجام درست و روشمند این بخش می‌تواند در فراهم‌کردن زمینۀ مناسب ذهنی دربارۀ اهمیت و جایگاه موضوع و مسئلۀ پژوهش برای خواننده نقش مهمی ایفا کند. در این نوشتار نگارندگان قصد دارند ابتدا این سؤال اصلی را بیان کنند: ویژگی‌ها و اصول اصلی در نگارش یک پیشینۀ پژوهش علمی چیست؟ و سپس در پاسخ به آن با روش تحلیلی و مطالعۀ موردی، ضمن برشمردن اهمیت و اهداف اصلی پیشینۀ پژوهش، ساختار و چهارچوب مناسب معرفی پیشینه را معرفی و بر طبق این ساختار در نهایت به‌عنوان نتایج و یافته‌های اصلی این مقاله، پیشینه‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشتۀ تاریخ در دانشگاه‌های معتبر کشور را بررسی آسیب‌شناسانه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The pathology of Literature review in historical studies (Case study: master theses in the field of history)

نویسندگان [English]

  • Sohayb Mohammadi Nosodi 1
  • Mohammad-Taghi Imanpour 2

1 PhD student of history, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor of ancient History, Department of history, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Every research work is based previous researches and works and basically, the purpose of some research works is to supplement and fill the blind spots of previous works. Therefore, knowledge and awareness about the research works of the predecessors in relation to the subject and problem of research is one of the necessities of conducting researches and especially student researches. In this regard, in the general chapter of student research, there is a section titled literature review in which the researcher must review and analyze the literature or the background of her/his work. It is obvious that doing this part correctly and methodically can play an important role in providing the reader with a suitable mental background about the importance and position of the subject and question of research. However, in this article, the authors intend to first express this main question: What are the main exclusivity and principles of writing a scientific literature review? And then in response to it and by using the analytical method and case study, while enumerating the importance and main goals of the literature review, the appropriate structure and framework for it is introduced and based on this structure, finally, as the main results and findings of this article, pathologically examine the literature review of master's theses in the field of history in several prestigious universities of the country.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature review
  • History major
  • Research goals
  • Structure
  • Pathology
اشتریان، کیومرث؛ امامی میبدی، راضیه (1391) «پیشینۀ پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (1) پیشنهاداتی برای دستور کار دانشکده‌ها، مؤسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اصول و مبانی»، سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم‌سیاسی، 42(3)، 15- 1.
ایمان‌پور، محمدتقی؛ رمضان‌پور، حسن (1399) «آسیب‌شناسی «بیان مسئله» در پژوهش‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشتۀ تاریخ)»، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا(س)،30(26)، 38- 15.
ایمان‌پور، محمدتقی؛ ناظری، محمدرضا (1395) «آسیب‌شناسی عنوان‌گزینی در پژوهش‌های دانشگاهی: مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های رشتۀ تاریخ»، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا(س)، 26(17)، 32- 5.
بلک، جرمی؛ مک رایلد، دونالد (1392) مطالعۀ تاریخ، ترجمۀ محمدتقی ایمان‌پور، چاپ2، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
پریرخ، مهری؛ فتاحی، رحمت‌الله (1390) مرور نوشته‌ها و پیشینۀ پژوهش: راهنمای نگارش، تهران: نشر کتابدار.
جیسون، جیل کی؛ متسون، لیدیا؛ ام لیسی، فیونا (1400) مرور نوشتگان (سابقۀ پژوهش): فنون مرور نظام‌مند و سنتی، ترجمۀ حوریه احدی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
حری، عباس (1380) آیین نگارش علمی، تهران: دبیرخانۀ هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور.
حضرتی، حسن (۱۳۹۳) روش پژوهش در تاریخ‌شناسی با تأکید بر اصول و قواعد رساله‌نویسی، چاپ٣، تهران: پژوهشکدۀ امام‌خمینی و انقلاب اسلامی.
فتوحی، محمود (1400) آیین نگارش مقالۀ علمی‌پژوهشی، چاپ21، تهران: سخن.
ملایی‌توانی، علیرضا (1392) درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، چاپ7، تهران: نی.
میرجعفری، حسین؛ نورایی، مرتضی (1388) روش پژوهش در تاریخ، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 
Ary,Donald; Cheser,Lucy; and Razavieh,Asghar(1990). “Introduction to Research in Education”, London: Holt, Reinhart and Winston.
Baumeister, Roy F and Leary, Mark R (1997). “Writing Narrative Literature Reviews”, Review of General Psychology. Vol. 1, No. 3, pp. 311-320
Boote, D. N and Beile, P (2005). “Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation”, Educational Researcher, 34, 3–15.
Cooper, H (2010). “Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach”, Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W (2009). “Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches”, (3th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Ferfolja, T and Burnett, L (2002). “Getting Started on your Literature Review”, The Learning Centre, UNSW.
Flamez, Brande .A, and others (2017). “A Counselor’s Guide to the Dissertation Process: Where to Start and How to Finish”, American Counseling Association , First Edition.
Georgiou, Ion (2021). “The Literature Review as an Exercise in Historical Thinking”, Human Resource Development Review, Vol. 20(2), pp. 252–273
Gerrard, Judith (2010). “Health Sciences Literature Review Made Easy: the Matri Method”, Third Edition,: Jones and Bartlett Learning, LLC.
Ramdhani, Abdullah and others (2014). “Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach”, International Journal of Basic and Applied Science,Vol. 03, No. 01, pp. 47-56
Rowland, D. R. (------). “Reviewing the Literature: A Short Guide for Research Students The Learning Hub”, Student Services, The University of Queensland
Snyder, Hannah (2019). “Literature review as a research methodology: An overview and guidelines”, Journal of Business Research, 104, pp. 333–339.
Steward, Barbara (2004). “Writing a Literature Review”, British Journal of Occupational Therapy ,67(11), pp.495-500
Taylor, D. (2008). “Writing a Literature Review”,at (http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html).
Toncich, Dario (2006). “Key Factors in Postgraduate Research: a Guide for Students”, Chrystobel Engineering.
Torraco, R. J. (2005). “Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples”, Human Resource Development Review, 4, pp. 356–367.
Torraco, R. J. (2016). “Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future”, Human Resource Development Review, 15, pp. 404–428.
Turner, J. R (2018). “literature review”, Performance improvement quarterly, 31(2), pp. 113-117
Webster, Jane and Richard T. Watson (2002). “Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review”, MIS Quarterly 26 (2): pp. 13-23
Wiley, John and Sons, Inc (2018). “Composing Research, Communicating Results: Writing the Communication Research Paper”, Kurt Lindemann, First Edition.
Winchester, C. L and Salji, M (2016). “Writing a literature review”, Journal of Clinical Urology, pp.1-5
Xiao, Yu and Maria Watson (2017). “Guidance on Conducting a Systematic Literature Review”, Journal of Planning Education and Research, pp. 1–20
Yorks, L (2008). “What we know, what we don’t know, what we need to know—Integrative literature reviews are research”, Human Resource Development Review, 7, pp. 139–141.
 
 
 
  Ashtarian, Kioomars and Emami Meibodi, Razieh(2012). Literature Review and Systematic Review (1) Some Suggestions for Faculties, Research Institutes and Thesis’s Agenda: Principles and Fundamentals “The Basics of National Identity of Iran, Theoric Structure of Citizen-Oriented National Identity, Politics Quarterly, Journal of Faculty of Law and Political Sciences, Volume 42, Number 3, pp. 1-15 (In Persian)
Black, Jeremy and Donald M. MacRaild (2013), Studying History. Translated to Persian by Mohammad-Taghi Imanpour, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad press (In Persian).
Fotuhi, Mahmmud (2021). The instruction of writing an academic article (16 ed). Tehran: SoḴan Press (In Persian).
Jill JessonLydia MathesonFiona M Lacey (2021). Doing your literature review: traditional and systematic techniques, Translated to Persian by Hourieh Ahadi, Tehran: Research Institute for Humanities and Cultural Studies (In Persian)
Harri, Abbas (2001). The Conduct of Scientific Writing, Tehran: Secretariat of the Board of Trustees of Public Libraries of the country (In Persian).
Hazrati, Hassan (2014), Research Method in Historiology (3th ed). Tehran: Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute press (In Persian)
Imanpour, Mohammad-Taghi and Hassan Ramzanpour (2021). Pathology of “Problem Statement” in Historical Research(Case Study: Master Dissertations in History), Historical Perspective & Historiography, Vol.30, No.26, Alzahra University, pp: 15-38. (In Persian)
Imanpour, Mohammad-Taghi and Mohammad-Reza, Naseri (2016). The Pathological Review of Selecting Topics in Historical Research: The Case of of Historical Thises, Historical Perspective & Historiography, Vol.26, No.17, Alzahra University, pp: 5-32. (In Persian)
MirJafari, Hossein and Morteza Nooraei (2009), Research Method in History. Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought (In Persian)
Mollayi Tavana, Alireza (2013). An Introduction to Research Methods in History (9th ed). Tehran: Ney press (In Persian)
Parirokh, Mehri and Fattahi, Rahmatollah (2011). A Guide to write a Literature Review, Tehran: Ketabdār press (In Persian)
Ary,Donald; Cheser,Lucy; and Razavieh,Asghar(1990). “Introduction to Research in Education”, London: Holt, Reinhart and Winston.
Baumeister, Roy F and Leary, Mark R (1997). “Writing Narrative Literature Reviews”, Review of General Psychology. Vol. 1, No. 3, pp. 311-320
Boote, D. N and Beile, P (2005). “Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation”, Educational Researcher, 34, 3–15.
Cooper, H (2010). “Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach”, Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W (2009). “Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches”, (3th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Ferfolja, T and Burnett, L (2002). “Getting Started on your Literature Review”, The Learning Centre, UNSW.
Flamez, Brande .A, and others (2017). “A Counselor’s Guide to the Dissertation Process: Where to Start and How to Finish”, American Counseling Association , First Edition.
Georgiou, Ion (2021). “The Literature Review as an Exercise in Historical Thinking”, Human Resource Development Review, Vol. 20(2), pp. 252–273
Gerrard, Judith (2010). “Health Sciences Literature Review Made Easy: the Matri Method”, Third Edition,: Jones and Bartlett Learning, LLC.
Ramdhani, Abdullah and others (2014). “Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach”, International Journal of Basic and Applied Science,Vol. 03, No. 01, pp. 47-56
Rowland, D. R. (------). “Reviewing the Literature: A Short Guide for Research Students The Learning Hub”, Student Services, The University of Queensland
Snyder, Hannah (2019). “Literature review as a research methodology: An overview and guidelines”, Journal of Business Research, 104, pp. 333–339.
Steward, Barbara (2004). “Writing a Literature Review”, British Journal of Occupational Therapy ,67(11), pp.495-500
Taylor, D. (2008). “Writing a Literature Review”,at (http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html).
Toncich, Dario (2006). “Key Factors in Postgraduate Research: a Guide for Students”, Chrystobel Engineering.
Torraco, R. J. (2005). “Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples”, Human Resource Development Review, 4, pp. 356–367.
Torraco, R. J. (2016). “Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future”, Human Resource Development Review, 15, pp. 404–428.
Turner, J. R (2018). “literature review”, Performance improvement quarterly, 31(2), pp. 113-117
Webster, Jane and Richard T. Watson (2002). “Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review”, MIS Quarterly 26 (2): pp. 13-23
Wiley, John and Sons, Inc (2018). “Composing Research, Communicating Results: Writing the Communication Research Paper”, Kurt Lindemann, First Edition.
Winchester, C. L and Salji, M (2016). “Writing a literature review”, Journal of Clinical Urology, pp.1-5
Xiao, Yu and Maria Watson (2017). “Guidance on Conducting a Systematic Literature Review”, Journal of Planning Education and Research, pp. 1–20
Yorks, L (2008). “What we know, what we don’t know, what we need to know—Integrative literature reviews are research”, Human Resource Development Review, 7, pp. 139–141.