نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

اصلاخ خطّ دنیای اسلام یا تغییر آن از مسائل موضوع توجه‌ اندیشمندان ایران دوره‌ی ناصری بود. آن‌ها دشواری‌های خط جهان اسلام را یکی از عوامل عقب‌ماندگی مسلمانان می‌دانستند و اصلاح یا تغییر آن را برای نیل به ترقی ضروری می‌شمردند. میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله از برجسته‌ترین نمایندگان جنبش اصلاح خط در دوره‌ی ناصری بود که در چند اثر به مسئله‌ی خط جهان اسلام پرداخته و تأثیر دشواری‌های خط دنیای اسلام را برای ترقی مسلمانان ارزیابی کرده است.
این مقاله ضمن بررسی نظر ملکم درباره‌ی دشواری خط جهان اسلام و ارتباط آن با عقب‌ماندگی و ترقی مسلمانان، قصد دارد به روش تحقیق تاریخی و با استفاده از آثار این اندیشمند و منابع دست اول عصر به این مسئله پاسخ دهد که ملکم و همفکران او تا چه حد در افکارشان درباره‌ی ارتباط خط و ترقی مسلمانان محق بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Malkum and Reforming Orthography

نویسنده [English]

  • Gholamali Pashzadeh

Faculty Member of the History Department of Tabriz University

چکیده [English]

Correcting the line of the Islamic world or changing it was one of the issues of attention of Iranian thinkers in the Nasserite period. They considered the difficulties of the Islamic world line as one of the causes of the backwardness of the Muslims and considered it necessary to correct or change it in order to achieve progress. Mirza Malek Khan Nazim al-Dawla was one of the most prominent representatives of the calligraphy movement movement in the Nasserite period.
This article, while examining Malkum's view on the difficulty of the Islamic world line and its relation to the backwardness and progress of Muslims, intends to answer the question of how much Malkum and his like-minded people use the method of historical research and using the works of this thinker and first-hand sources. Hadd was right in his thoughts about the relationship between the line and the progress of Muslims.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malcolm
  • Line correction
  • Lag
  • Progress
  • Islamic world
منابع:
الف- منابع فارسی
-       آخوند زاده، میرزا فتحعلی(1349) الفبای جدید و مکتوبات. به کوشش حمید محمدزاده. تبریز: چاپ مهر.
-       آدمیت؛ فریدون(1349). اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده. تهران: خوارزمی.
-       الگار، حامد (1369). میرزا ملکم خان. ترجمه­ ی متن  جهانگیر عظیما و ترجمه­ی حواشی مجید تفرشی. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری انتشارات مدرس.
-       پاشازاده، غلامعلی(مرداد 1385). رساله ای از میرزا یوسف خان مستشارالدوله. ماهنامه ی زمانه. سال چهارم. شماره 35.
-       حسنی، عطاالله(1384). رابطه ی جنبش اصلاح خط با زمینه های فکری مشروطیت در ایران». مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی. تهران: مؤسسه ی تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
-       رئیس نیا، رحیم(1374). ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم. جلد1. تبریز: ستوده.
-       روزنامه اختر(10جمادی الاخر 1297). سال 6. شماره23.
-       رینگر، مونیکا. امو (1381). آموزش؛ دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. ترجمه ی مهدی حقیقت خواه. تهران: ققنوس.
-       طالبوف، عبدالرحیم(بی تا). مسالک المحسنین. به همت محمدرمضانی. بی جا. چاپخانه خاور.
-        طباطبایی، سیدجواد(1385). مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی. تبریز، ستوده.
-       مستشارالدوله، میرزا یوسف خان(1303ق). رساله در وجوب اصلاح خط اسلام، چاپ سنگی، بی جا، بی تا.
-       ــــــــــــــــــــ(1364). یک کلمه. به کوشش صادق سجادی. تهران: نشر تاریخ ایران.
-       مطهری، استاد مرتضی(1362). خدمات متقابل اسلام و ایران. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
-       میرزا ملکم خان ناظم الدوله(1381). رساله های میرزا ملم خان ناظم الدوله. گردآوری  و مقدمه ی حجت الله اصیل. تهران: نشر نی.
-       ــــــــــــــــ(بی تا). رسایل ملکم. چاپ سنگی. بی جا. بی نا.
-       ـــــــــــــــ(1302ق). گلستان (شیخ مصلح الدین سعدی). چاپ میرزا ملکم خان ناظم الدوله. لندن: مطبعهی ترقی.
-       منصوری، رضا(1383) ایران 1427. تهران: طرح نو.
-       ناطق ، هما( 1367/ 1988). «روزنامه قانون پیش درآمد حکومت اسلامی). دبیره. سال چهارم. شماره ی 3-4.
-       نورائی، فرشته(1352). تحقیق در افکار میرزا ملک خان ناظم الدوله. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
ب. منابع ترکی عثمانی
-       کمال، نامق(1311ق). « اصول تحصیلک اصلاحئه دائر بند مخصوص». منتخابات تصویر افکار. قسطنطنیه: مطبعه ابوالضیا.
-       روزنامه ی حریت( 30 ربیع الثانی 1286/ 9 آگوست 1869) نمره ی 59.
-        مجموعه فنون (صفر 1280). نومرو 14.
ج- منابع ترکی جدید
-       Tansel, Fevziye Abdullah, (1953). “Arap Herfileirnin Islahi ve degistirlmesi hakkinda ilk tesebusler ve neitceleri (1862- 1884). Belleten, Cilt XVII Sayi 65-68.
-       Islam Ansiklopedisi, (2005). Cilt 18, Istanbul, Turkiye Diyanet vakfi, 2005.