نویسنده

عضو هیأت علمی

چکیده

درباره‌ی درستی و اصالت مفهوم «تاریخ شفاهی» یک مناقشه‌ی جدی وجود دارد، زیرا تاریخ شفاهی، در واقع، چیزی جز گردآوری داده‌های تاریخی حاصل از مصاحبه نیست، که در صورت تدوین، می‌تواند به تولید یک متن بینجامد، اما سئوال اصلی این است که آیا چنین متنی الزاماً یک متن تاریخ‌نگارانه است؟و آیا می‌توان از تاریخ‌نگاری شفاهی سخن گفت؟
این مقاله برای پاسخ گفتن به این پرسش‌ها می‌کوشد، از منظر روش‌شناسی، به بررسی روند تکاملی دانش تاریخ شفاهی در ایران بپردازد و از مقوله‌ها و مفاهیمی چون تاریخ شفاهی نقلی، تاریخ شفاهی ترکیبی، وقایع‌نگاری شفاهی و سرانجام تاریخ‌نگاری شفاهی سخن براند.نویسنده ضمن تمایز نهادن بین این مفاهیم، بر این باور است که تاریخ‌نگاری شفاهی در زمره‌ی آخرین حلقه‌های تکاملی این دانش است که هنوز، چندان که باید، تعیین تاریخی پیدا نکرده است.به همین دلیل، نویسنده می‌کوشد تاریخ‌نگاری شفاهی را از نظر موضوع، روش، شیوه‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها بررسی کند، و در صورت لزوم، آن را با تاریخ‌نگاری مکتوب مقایسه کند تا مفهوم تاریخ‌نگاری شفاهی هر چه بیشتر تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Landscapes in Iran’s Oral History with an Emphasis on Oral Historiography

نویسنده [English]

  • Ali Reza MollaiyTavani

Associate Professor

چکیده [English]

 There is considerable disagreement about the usefulness and the appropriateness of “oral history”. Oral history collects historical data by solely an interview, that if, further developed can be turned into a text. But the question that arises is, in what context does this text qualify as a historical text? Can oral history texts be used as historiographical texts? This article attempts to answer these questions by a methodical approach, and survey the evolutionary process of Iran’s oral history. This article will also survey concepts such as, the narrative oral history, the combination oral history, the descriptive oral history, as well as oral historiography. Although this article makes a distinction between these concepts, it argues that oral historiography is in last evolutionary phase of oral history knowledge which has not been fully explored in Iran. Thus the main purpose is to attempt to analyze different aspects, features, and methods of collecting data, and compare oral history with historiography. It aims to further develop this method, and create a clear framework for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Oral History
  • Combination Oral History
  • Descriptive Oral History
  • Oral Historiography
  • Analyzing of Oral Data