نویسنده

دانشیار / گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

دیدگاهی که می‌پندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد، چه دیدگاهی است و چرا باید این دیدگاه را ناکارآمد پنداشت؟این دو پرسش اصلی و سؤالات فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح می‌شوند و تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها، بنیاد مقاله‌ی حاضر را شکل می‌دهد.
در واقع اساس این پژوهش بر این امر استوار است که هر کنش تاریخی، به ناگزیر دارای بار ارزشی است و چون روایت کردن تاریخ علاوه بر اینکه مقوله‌ای معرفتی است، یک کنش تاریخی نیز است، لاجرم نمی‌تواند ارزش گریز باشد.مدافعان ارزش‌زدایی از روایت تاریخی، با توسل به مفاهیمی چون واقع‌گرایی و عینیت، رویکرد خود را موجه می‌شمارند؛ اما رویکرد آنان حتی اگر بر اساس یک دغدغه‌ی صادقانه اتخاذ شده باشد، می‌تواند زمینه‌ساز ساده‌اندیشی نسبت به منطق کنش تاریخی و یا سوء استفاده از منطق روایت تاریخی نزد برخی مورخان شود.در این نوشتار می‌کوشیم با اتخاذ دو رویکرد تاریخی و منطقی، به نقد و ارزیابی مقوله‌ی «ارزش‌زدایی از روایت تاریخی» بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inefficiency of "Value-freedom in Historical Narrative"

نویسنده [English]

  • Abol hassan Fayaz Anosh

Associate Professor / History Department of Isfahan University

چکیده [English]

 What viewpoint believes that historical narratives have to be value-free? Why this viewpoint inefficient? the main purpose of the present study is to answer these questions. The survey points out that Every "historical action" has a value aspect. whereas "historical narrative" is a historical action, other than being a knowledge subject, it could not be value-free. therefore those believing to "value-freedom in historical narrative" justify their ideas with concepts such as objectivity and realism. this imagination, even caused be sincere disturbance, may result in Ignorance of logic of historical action, or misusing of historical narrative's logic. This survey attempt to explain and criticize "value-freedom in historical narrative", using historical and logical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Action
  • Historical Narrative
  • Value-Freedom
  • Inefficiency