نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  نظر به اهمیت فعالیت‌های گسترده‌ی استاد علی مظاهری در زمینه‌ی تلفیق علوم همسایه‌ی تاریخ و تحقیق در تاریخ اقتصادی ایران به‌شیوه‌ای آنالیستی، معرفی وی به‌عنوان الگوی مطالعه‌ی میان‌رشته­ای با مرکزیت تاریخ برای رسیدن به گونه‌ای تاریخ‌نگاری آنال ایرانی- که امروزه در محافل تاریخ‌نگاری ایران از جذابیتی برخوردار است- ضروری می‌نماید. وی که در محافل تاریخ‌نگاری آنال فرانسه رشد کرده بود، انتقادهای جالبی درباب نظریه‌ی اروپامحور جاده‌ی ابریشم مطرح کرده و دربرابر محققانی مانند رنه گروسه، به بازخوانی تاریخ جاده‌ی ابریشم با محوریت مشرق‌زمین پرداخته است. او در کتاب جاده‌ی ابریشم ضمن بازتولید سفرنامه‌هایی شرقی درباب جاده‌ی ابریشم، حواشی بسیار سودمند و عالمانه‌ای بر آن‌ها نوشته است که پیدایش نوعی مکتب تاریخ‌نگاری آنالیستی با رنگ‌وبوی شرقی- ایرانی را نوید می‌دهد. در مقاله‌ی حاضر، حواشی مظاهری بر دو سفرنامه‌ی غیاث‌الدین نقاش و سیدعلی‌اکبر خطائی بررسی شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attempts for localizing the Annales School of historiography: a case study of Ali Mazaheri’s viewpoints in the central chapters of his la Route de la Soie

نویسنده [English]

  • Ali Bahranipour

Assistant Profrssor, Department of History, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

 Because of his important activities in composing the other disciplines with economic history of Iran in an Annalistic approach, Prof. Ali Mazaheri is introduced in this issue as model for scholars who are seeking for an Iranian Annals school of Historiography. He was trained in the scientific circles of Annals historians in France, and criticized the Europe-centric thesis of the Silk Road which was supported by scholars such as Rene Grousset. For this purpose, Mazaheri restudied the history of Silk Road focusing on the Orient. In his book la Route de la Soie, Mazaheri reproduced some oriental voyage accounts and made valuable and scholar annotations on them, which shows the beginning of a sort of oriental-Iranian Annalistic historiography. In the current issue, his annotations on two of medievals of Ghiath al-din Naqqash’s voyages and Khata’ei travels were examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Silk Road
  • Ali Mazaheri
  • Voyage Accounts on the Silk Road
منابع
- استویانویچ، گئورگی (1386). روش تاریخی یا پارادایم آنال. ترجمه‌ی نسرین جهانگرد. تهران: رسا.
- اسمیت، دنیس (1386). برآمدن جامعه‌شناسی تاریخی. ترجمه‌ی هاشم آقاجری. تهران: مروارید.
- بحرانی‌پور، علی (1381). بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و چین در زمان شاهرخ تیموری (850- 808ق). پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد تاریخ. دانشگاه شیراز.
- برک، پیتر (1381). تاریخ و نظریه‌ی اجتماعی. ترجمه‌ی غلامرضا جمشیدیها. تهران: دانشگاه تهران.
- برودل، فرنان (1372). سرمایه‌داری و حیات مادی. ترجمه‌ی پرویز پیران. تهران: نشر نی.
- بلک، جرمی و مکرایلد (1390). مطالعه‌ی تاریخ. ترجمه‌ی محمدنقی لطفی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- بلوخ، مارک (1363). جامعه‌ی فئودالی. ترجمه‌ی بهزاد باشی. تهران: آگاه.
- خطائی، سیدعلی‌اکبر (1372). خطای‌نامه (شرح مشاهدات سیدعلی‌اکبر خطائی در سرزمین چین به پیوست سفرنامه‌ی غیاث‌الدین نقاش). به‌کوشش ایرج افشار. چ2. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری پژوهشگاه.
- گروسه، رنه (1379). امپراتوری صحرانوردان. ترجمه‌ی عبدالحسین میکده. چ4. تهران: علمی و فرهنگی.
- مظاهری، علی (1372). جاده‌ی ابریشم. ترجمه‌ی ملک ناصر نوبان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ــــــــــــــــ (1378). زندگی مسلمانان در قرون وسطا. ترجمه‌ی مرتضی راوندی. تهران: صدای معاصر و علم و زندگی.
- ولی، عباس (1380). ایران پیش از سرمایه‌داری. ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری. تهران: نشر مرکز.
- Herubel, J.P., V.M. Buchanan & L. Anne (1995). "The Annales Movement and Its Historygraphy-a Short Bibliography". Libraries and Culture (University of Texas Press). Vol. 30. No. 1. Pp. 82- 91.
- Karagi, M. (1973). La Civilisation des Eaux cachées: Traité de l'Exploitation des Eaux Souterraines composé en 1017 AD. Aly Mazaheri. Published by Nice: IDERIC Etudes Preliminaires.
- Mazaheri, A. (1960). "A Etudie l’origine de la Balance Romaine". Annales Économies, Sociétés, Civilisations. N. 5. Pp. 833- 852. (Online Edition)
- _________ (1982 a). "Zarathoustra cet incconu" in Lettres Persanes. No. 3.
- _________ (1982 b). "Mani et le Gnosticisme" in Lettres Persanes. No. 4.
- ___________ (1983). "Le Communisme et l'Iran: Mazdak, l'histoire et le Mythe" in Lettres Persanes. No. 3.
- Mieli, A. (1966). La science arabe et son role dans l'évolution scientifique mondiale. Leiden: E.J. Brill. (Online Edition)
- Spuler, B. (1960). Die Goldene Horde: die Mongolen in Russland 1223-1502. Wiesbaden Hassarrowits.
- Guitel, G. (1962). "Histoire des Techniques: la Spirale des nombres". Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. Vol. 17. Issue 5. Pp. 940- 952. (Online Edition)