دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-170 (78)