دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-165 (80)