دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-182 (76) 
4. مبانی علم تاریخ در تفکر و صاف

صفحه 99-122

مهدی فرهانی منفرد؛ محبوبه شرفی