دوره و شماره: دوره 24، شماره 14 - شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-179 (پاییز و زمستان) 

علمی- پژوهشی

1. آشفتگی در مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه" و نقشِ حیث التفاتی در ایضاحِ این مفهوم

صفحه 5-30

امیر اغایلی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ مصطفی پیرمرادیان