دوره و شماره: دوره 27، شماره 19 - شماره پیاپی 104، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-165 (بهار و تابستان) 
2. نصراله فلسفی و تاریخ‌نگاری جدید در ایران

صفحه 31-54

نصر الله پورفیاض؛ علیرضا علی صوفی؛ داریوش رحمانیان