دوره و شماره: دوره 28، شماره 22، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-185 (پاییز و زمستان1397) 
4. جستاری در نظریه تاریخ تحلیلی رابین جرج کالینگوود

صفحه 85-104

فرشاد عسگری کیا؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه