مدیر مسئول


سیمین فصیحی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ معاصر

سردبیر


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه


شهلا بختیاری دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه


علی بیگدلی استاد بازنشسته، گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

تاریخ

  • bigdelisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهرام جلیلیان استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

تاریخ باستان

اعضای هیات تحریریه


حسن حضرتی دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ عثمانی و خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی راشد محصل استاد، گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران-بازنشسته-

فرهنگ و زبان های باستانی

اعضای هیات تحریریه


مقصودعلی صادقی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ناصر صدقی استاد گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


عباس قدیمی قیداری استاد گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا ملایی توانی استاد پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ذکر الله محمدی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات ، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد تاریخ ایران اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ ایران اسلامی- معاصر

اعضای هیات تحریریه


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مجتبی مهدوی اردکانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آلبرتا کانادا

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیمین فصیحی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

تاریخ معاصر