گزارش شش ماهه دو فصلنامه علمی پژوهشی  تاریخ نگری و تاریخ نگاری

بازه زمانی 98/04/01 تا 98/09/10 

 درصد پذیرش مقالات  7 درصد
 مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه
 مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه
 تعداد مقالات دریافتی  42 مقاله
 تعداد مقالات رد شده  23مقاله
 تعداد مقالات پذیرفته شده  13 مقاله
 تعداد مقالات در انتظار چاپ  12 مقاله