گزارشسه ماهه دو فصلنامه علمی تاریخ نگری و تاریخ نگاری

بازه زمانی 1400/01/01 تا 1400/03/31

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 28 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

18 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 0 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 9 مقاله