راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه « تاریخ نگری و تاریخ نگاری» را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در  Publons