Document Type : Scientific-Research

Authors

Abstract

One of the social groups of the Qajar era, which played a significant role in the writing of historical works, are Qajar princes. One of these princes who, despite being blind, wrote a historical work is Jahangir Mirza the son of Abbas Mirza Nayeb al-Saltaneh. He called his book "Tarikh-e Now". Tarikh-e Now is the first historical work written in the era of Nasir al-Dinshah. In this research, we have tried to find an understanding of the insight, method, audience and attitudes governing this work through the descriptive-analytical method and the internal and external critique of this work. The damages of contemporary historiography, the influence of the author's social situation, the dominance of the discourse of the Iran-Russia wars, the dominance of the political unit, the simple writing style, descriptive dominance over the analytical aspect, are the features, weaknesses and advantages of this historical work.

Keywords

-          Ābādīyān, Ḥ. 2008. Riwāyat wa Farā Riwāyati Tārīkhi dar Andīshih Djalāl al-Dīn Mīrzā Ḳādjār. Farhang, (68):1-40. (Journal)
-          ʻAbdī Kalāntarī, D. Āshūrī. 2014. Sargashtih Mīyāni Djahānhāyi Sharḳī wa Gharbī, from http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/11/131111_l44_ashouri_anniversary_kalantari.shtml (Website)
-          Aḥmadī, B. 2012. Risālih Tārīkh: Djustārī dar Hirminūtīki Tārīkh. Markaz, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Aḥmadzādih, M.A. 2012. Guftimāni Tārīkhi Nigārī dar Dūriyi Awali Ḳādjārīyih 1210-1264 A.H. The Lecture in Institute for Humanities and Cultural Studies, from http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/Mp3/9110/11723.mp3 (Website)
-          Algar, Ḥ. 1990. Dīn wa Dūlat dar Īrān, Naḳshi ʻUlamā dar Dūriyi Ḳādjār. A. Sirī. (Translator). Tūs, Tehran. (In Persian) (Book
-          Amānat, ʻA. 1998. Pūrkhāḳān wa Andīshiyi Bāzyābīyi Tārīkhi Milīyi Īrān: Djalāl al-Dīn wa Nāmih Khusruwān. Īrān Nāmih, (65): 5-54. (Journal)
-          Amīrī, Z. 2008. Barrisīyi Shīwihāyi Tārīkh Nigārīyi Shāhzādih ʻAlīḳulī Mīrzā Iʻtiẓād al-Salṭanih. Tārīkh Pazhūhī, (36 & 37): 1-18.  (Journal)
-          Avery, P and et al. 2010. Tārīkhi Īrān Dūriyi Afshār, Zand wa Ḳādjār (Cambridge). M. Thāḳibfar. (Translator). Djāmī, Tehran. (In Persian) (Book
-          ʻAẓid al-Dulih, S.A.M. 1976. Tārīkhi ʻAẓudī. Bābak, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Bashīr, Ḥ. 2005. Taḥlīli Guftimān Darīčihī Barāyi Kashfi Nāguftihā. Īmām Ṣādiḳ University, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Djahāngīr Mīrzā. 1948. Tārīkhi Nū (Ḥawādithi Dūriyi Ḳādjārīyih 1240-1267 A.H). ʻA. Iḳbāl. (Editor).The Library of ʻAlī Akbar ʻIlmī & Partnership, Tehran. (In Persian) (Book
-          Fraser, J.B. 1985. Safar Nāmih Fraser Maʻrūf bih Safar Nāmih Zimistānī. M. Amīrī. (Translator). Tūs, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Iḳbāl Āshtyn, ʻA. 1947. Niwishtani Tārīkhi Muʻāṣir. Yādigār, (33): 1-8. (Journal)
-          Imāmḳulī Mīrzā. (n.d). Nasab Nāmih Īli Ḳādjār (Tārīkhi Ṭulūʻi Ḳādjārīyih). No. 10914-5. National Library, Tehran. (In Persian) (Manuscript)
-          Iʻtiẓād al-Salṭanih, ʻA.M. 1997. Tārīkhi Waḳāyiʻ wa Sawāniḥi Afghānistān. M.H. Muḥdith. (Editor). Amīr Kabīr, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Iʻtiẓād al-Salṭanih, ʻA.F. 1991. Iksīr al-Tawārīkhi Tārīkhi Ḳādjārīyih az Āghaz tā 1295 A.H. Dj. Kīyānfar. (Editor). Wīsman, Tehran. (In Persian) (Book
-          Iʻtimād al-Salṭanih, M.Ḥ.ʻA. 1978. Ṣadr al-Tawārīkh yā Tārīkhi Ṣudūri Ḳādjār: A Biography of 11 of Qajar Kings’ Prime Ministers. M. Mushīrī. (Editor).Rūzbahān, Tehran. (In Persian) (Book
-          Ḳadīmī Ḳiydārī, ʻA. 2010. Buḥrāni Djānishīnī dar Dūlati Ḳādjār az Taʼsīs tā Muḥammad Shāh. Pazhūhishhāyi Tārīkhī, New Issue (5): 87-106. (Journal)
-          ......  2014. Tadāwum wa Taḥawuli Tārīkh Niwīsī dar Īrāni ʼAṣri Ḳādjār. Research Center for Islamic History, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Ḳazwīnī, Z.M. 1994. Āthār al-Bilād wa Akhbār al-ʻIbād. H. Muḥammadī. (Editor). Amīr Kabīr, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Khāwarī Shīrāzī, F. ʻA. 2001. Tārīkhi Dhul Ḳarniyn. Vol. 1&2. N. Afshār. (Editor).The Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran. (In Persian) (Book
-          Khūrmūdjī, M.Dj.M.ʻA. 1965. Ḥaḳāyiḳ al-Akhbāri Nāṣirī. Vol. 1. Ḥ. Khadīw Djam. (Editor).Zawār, Tehran. (In Persian) (Book
-          Ḳizilsuflā, Z. 2010. Introduction, Edition and Annotation to The Manuscript of Ṭarāʼif al-Ẓarāʼifi Djahāngīr Mīrzā Ḳādjār. Science and Research University, Tehran. (M.A. Thesis
-          Maḥmūd Mīrzā Ḳādjār. 2010. Tārīkhi Ṣāḥibḳarānī; Historical Evidences in Qajar Dynasty 1190-1248 A.H. N. Djalālī. (Editor). The Library, Museum & Document Center of Islamic Consultative Assembly, Tehran. (In Persian) (Book
-          Muʻalim Ḥabīb Ābādī, M.M.ʻA. 1985. Makārim al-Āthār dar Aḥwāli Ridjāli 13&14 A.H Centuries. Vol.1. Nafāʼis al-Makhṭūṭāti Isfihān, Isfihān. (In Persian) (Book
-          Nādir Mīrzā. 1994. Tārīkh wa Djughrāfīi Dār al-Salṭanihi Tabriz. Gh. Ṭabāṭabāī. (Editor). Madjd, Tabriz. (In Persian) (Book
-          Nāṭiḳ, H. 1989. Īrāni dar Rāhyābīyi Farhangī 1838-1848. Khāwarān, Paris. (In Persian) (Book
-          Sālwar, S. 2010. Tārīkh Niwīsīyi Shāhzādigāni Ḳādjārī, Nimūnihī az Nasab Nāmih Īli Ḳādjār. Payāmi Bahāristān, 2(7): 231-252.  (Journal)
-          Sipihr, M.T.L.A. 1998. Nāsikh al-Tawārīkh, Tārīkhi Ḳādjārīyih. Vol. 1&3. Dj. Kīyānfar. (Editor). Asāthīr, Tehran. (In Persian) (Book)
-          Zarīn Kūb, ʻA. 1994. Tārīkhi Īrān Baʻd az Islām. Amīr Kabīr, Tehran. (In Persian) (Book)