نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتایخانه ملی ایران. تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
در سالهای اخیر در کنار تاریخ‌نویسی سنتی، نگاه‌ها به تاریخ‌نویسی اجتماعی جلب شده است. امرروز بر این باور هستیم که تاریخ در انحصار و ساخته- پرداخته‌ی نخبگان و سیاست‌ورزان نبوده و بخش بزرگی از هر رخداد تاریخی بر گرده‌ی مردم عادی حمل شده است؛ اما بنا به دلایل مختلف از جمله بی‌سوادی، فقر، عدم اعتماد به نفس، نداشتن تجربه و سواد تاریخ‌نگاری و نبود امکانات کافی برای ثبت اوضاع و احوال و حتی بدلیل نگاه جنسیت زده و... به فکر مشارکت در نگارش تاریخ نیفتاده اند و از سویی دیگر نویسندگان تاریخ، روشنفکران و اهل قلم نیز کمتر دغدغه پرداختن به تاریخ زندگی روزمره و سبک زندگی ایشان را داشته اند. اینان به حاشیه رانده‌ها و فراموش‌شدگان کتاب‌های تاریخ هستند.
برای پژوهش و نگاشتن تاریخ در این سطح؛ مواد و مدارکی بیش از منابع تاریخ‌نگاری سنتی مورد نیاز است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تاریخ‌نگاری اجتماعی فرودستان در دنیای امروز و چگونگی جبران فقر منابع مکتوب تاریخ‌ اجتماعی با ابزارهای کمکی تاریخ‌نگارانه است. نمونه موردی که در این نوشتار با کاوش در منابع آرشیوی به آن پرداخته شده است؛ موضوع کنشگری زنان در سالهای ملی شدن نفت است.
روش بکار گرفته در این مقاله روش پژوهش توصیفی ست که با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرشیوی به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historiography of the subalterns through the archives of documents Looking at the documents of women's activism in the nationalization of oil

نویسنده [English]

  • Robabe Motaghedi

Assistant professor in The National Library and Archives of Iran , Tehran. Iran.

چکیده [English]

Review:
In recent years, alongside traditional historiography, attention has been drawn to social historiography. Today we believe that history has not been monopolized and fabricated by elites and politicians, and that a large part of every historical event has been carried on by ordinary people; But due to various reasons such as illiteracy, poverty, lack of self-confidence, lack of experience and literacy in historiography and lack of sufficient facilities to record the situation and even because of the gender perspective, etc., they have not thought about participating in writing history. On the other hand, historians, intellectuals and writers have been less concerned with the history of their daily lives and lifestyles. They are subalterns and forgotten in the history books.
To research and write history at this level; Materials and documents are needed more than traditional historiographical sources. The purpose of writing this article is to study the social historiography of the lower classes in today's world and how to compensate for the poverty of written sources of social history with the help of historiographical tools. An example of this is the case in this article by exploring archival sources; The subject of women's activism in the years of oil nationalization.
The method used in this article is a descriptive research method that has been done using library and archival sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social history
  • Subalterns
  • Histography from below, Archival materials. women