فراخوان دریافت مقاله

مجله علمی " تاریخ نگری و تاریخ نگاری" دانشگاه الزهرا(س)

با شاخص کیفیت Q3  در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 و رتبۀ «ب» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از مقالات علمی و نوآورانۀ استادان، محققان و مقالات مستخرج از رسالۀ دکتری دانشجویان، در همه حوزه های مرتبط با تاریخ نگری و تاریخ نگاری استقبال می کند.

لازم به ذکر است که تمامی مقالات ظرف مدت دو ماه داوری خواهند شد.

محورهای پیشنهادی:

- طبقات­نگاری و تذکره ­نویسی

- تاریخ­نگاری محلی

- تاریخ­نگاری عمومی، سلسله ­ای

- تاریخ­نگاری مقایسه ­ای ایران، کشورهای دیگر

- سفرنامه ­نویسی

- تاریخ­نگاری زنان

- منشات پژوهی

- روش­ های پژوهش تاریخی

- سیره نگاری و زندگینامه نویسی

- مسالک و ممالک ­نویسی

- خطط­نگاری

- تک نگاری (واقعه نگاری)

- و دیگر موضوعات مرتبط با روش تحقیق و تاریخ­نگاری و موضوعات نظری دانش تاریخ

 دریافت مقاله از طریق سایت مجله به نشانی:   http://hph.alzahra.ac.ir

پست الکترونیکی: hp.h@alzahra.ac.ir

تلفن:  09100210883