نشریه علمی - پژوهشی علوم انسانی انتشار خود را به شکل فصلنامه در سال 1368 به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه آغاز نمود، در سال 1383 درقالب ویژه نامه در 3 تخصص "تاریخ"، "ادبیات فارسی" و زبانشناسی و زبان های خارجی نشر خود را ادامه و در سال 1388 یکبار دیگر با توجه به تخصصی شدن هر کدام از گرایشهای قبلی  به 4 مجله مجزا به نام های تاریخ اسلام و ایران ، تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، زبان پژوهشی و زبانشناسی تبدیل گردید و هر کدام از این مجلات به طور جداگانه فعالیت خود را تا کنون ادامه داده اند .