ویراستار


سوسن پورشهرام دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

زبان و ادبیات فارسی

  • susanpooria@yahoo.com

ویراستار انگلیسی


زینب میرزایی مهرآبادی ,ویراستار چکیده ها و منابع انگلیسی

تاریخ اسلام

  • rahamehr64@yahoo.com

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ اسلام

  • hp.h@alzahra.ac.ir
  • 09100210883