ویراستار


سوسن پورشهرام دانش آموخته دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

  • susanpooria@yahoo.com

ویراستار انگلیسی


زینب میرزایی مهرآبادی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران/ ,ویراستار چکیده ها و منابع انگلیسی

تاریخ اسلام

  • rahamehr64@yahoo.com

کارشناس نشریه


رویا مشمولی پیله رود دانشجوی دکتری تاریخ اسلام ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

تاریخ اسلام