دو فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا(س) به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می شود.

این دوفصلنامه در موضوعات علوم نظری تاریخ، روش شناسی و روش تحقیق، تاریخ نگاری و ارتباط تاریخ با سایر علوم، تاریخ نگاری ایران با کشورهای دیگر مقاله می پذیرد.