اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا(س) به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می شود.