مدیر مسئول


سیمین فصیحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ معاصر

سردبیر


اسماعیل حسن زاده دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه


شهلا بختیاری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه


علی بیگدلی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - بازنشسته

تاریخ

  • bigdelisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهرام جلیلیان استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ باستان

اعضای هیات تحریریه


حسن حضرتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ عثمانی و خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی راشد محصل استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-بازنشسته-

فرهنگ و زبان های باستانی

اعضای هیات تحریریه


مقصودعلی صادقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ناصر صدقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


عباس قدیمی قیداری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا ملایی توانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ذکر الله محمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ ایران اسلامی

  • ze.mohammadialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی- معاصر

اعضای هیات تحریریه


علیمحمد ولوی استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

تاریخ اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مجتبی مهدوی اردکانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آلبرتا کانادا

علوم سیاسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیمین فصیحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

تاریخ معاصر