اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیمین فصیحی

تاریخ معاصر استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/fasihi
s.fasihialzahra.ac.ir
0000-0002-4506-4572

h-index: 1  

سردبیر

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hassanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

اعضای هیات تحریریه

شهلا بختیاری

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/bakhtiari
sh.bakhtiarialzahra.ac.ir
0000-0002-2259-2241

h-index: 1  

علی بیگدلی

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - بازنشسته

bigdelisbu.ac.ir

شهرام جلیلیان

تاریخ باستان استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/~jalilianshahram
sh.jalilianscu.ac.ir

h-index: 1  

حسن حضرتی

تاریخ عثمانی و خاورمیانه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hazrati/
hazratiut.ac.ir

h-index: 1  

محمد تقی راشد محصل

فرهنگ و زبان های باستانی استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-بازنشسته-

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/945/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84
rashedmohaselihcs.ac.ir

مقصودعلی صادقی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/m_sadeghi
m_sadeghimodares.ac.ir

ناصر صدقی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?n.sedghi
n_sedghitabrizu.ac.ir

عباس قدیمی قیداری

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghadimi
ghadimitabrizu.ac.ir

علیرضا ملایی توانی

تاریخ ایران اسلامی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
ar.mollaiyihsc.ac.ir

ذکر الله محمدی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

ze.mohammadialzahra.ac.ir

مرتضی نورائی

تاریخ ایران اسلامی- معاصر استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/m.nouraei#tabcontrol_11
m.nouraeitr.ui.ac.ir
0000-0002-9521-2529

علیمحمد ولوی

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/valavi
a.valavialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مجتبی مهدوی اردکانی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آلبرتا کانادا

apps.ualberta.ca/directory/person/mahdavia
mojtaba.mahdaviualberta.ca
0000-0003-4135-6196

h-index: 8  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سیمین فصیحی

تاریخ معاصر استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

s.fasihialzahra.ac.ir
0000-0002-4506-4572

h-index: 1