اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیمین فصیحی

تاریخ معاصر استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/fasihi
s.fasihialzahra.ac.ir
0000-0002-4506-4572

سردبیر

اسماعیل حسن زاده

تاریخ ایران عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/hassanzadeh
e.hassanzadehalzahra.ac.ir
0000-0001-5558-9367

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران استاد عضو هیئت علمی گروه هنر دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/yazhand/?ac=book
yazhandut.ac.ir

شهلا بختیاری

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/bakhtiari
sh.bakhtiarialzahra.ac.ir
0000-0002-2259-2241

علی بیگدلی

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - بازنشسته

bigdelisbu.ac.ir

حسن حضرتی

تاریخ عثمانی و خاورمیانه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hazrati/
hazratiut.ac.ir

محمد تقی راشد محصل

فرهنگ و زبان های باستانی استاد، عضو هیئت علمی گروه زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-بازنشسته-

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/945/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84
rashedmohaselihcs.ac.ir

مقصودعلی صادقی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/m_sadeghi
m_sadeghimodares.ac.ir

ناصر صدقی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?n.sedghi
n_sedghitabrizu.ac.ir

سیمین فصیحی

تاریخ معاصر استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

s.fasihialzahra.ac.ir

عباس قدیمی قیداری

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ghadimi
ghadimitabrizu.ac.ir

علیرضا ملائی توانی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/history/fa/page/1098/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
ar.mollaiyihsc.ac.ir

ذکر الله محمدی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

ze.mohammadialzahra.ac.ir

علیمحمد ولوی

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/valavi
a.valavialzahra.ac.ir

کارشناس نشریه

رویا مشمولی پیله رود

تاریخ اسلام دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

hp.halzahra.ac.ir
09100210883

ویراستار

سوسن پورشهرام

زبان و ادبیات فارسی ویراستار فارسی

susanpooriayahoo.com

ویراستار انگلیسی

دل آرا مردوخی

تاریخ ایران اسلامی ویراستار چکیده های انگلیسی

dmardoukhigmail.com

غزال ملکی

بیوشیمی ,ویراستار منابع انگلیسی

transliterationforjournalsgmail.com