به اطلاع مخاطبان نشریه تاریخ نگری و تاریخ نگاری می رساند، که نشریه در پایگاه DOAJ نمایه شد.