راهنمای ثبت نام در Publons

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه « تاریخ نگری و تاریخ نگاری» را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.  راهنمای ثبت نام در  Publons