نویسنده محترم برای شیوه آوانگاری منابع دایره المعارف ایرانیکا روی لینک روبرو کلیک کنید.  آوانگاری منابع