نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه ایران‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

مغول‌‌شناسیِ ایرانی در کنار دوشاخۀ مغول‌‌پژوهی مارکسیستی و اروپایی، صورت‌بندی سه‌‌گانۀ مغول‌‌شناسیِ دورۀ پهلوی را تشکیل دادند. در این میان، مغول‌‌شناسیِ ایرانی به‌دلیل تمایز در مبانی روش‌‌شناختی و بینش تحلیلی متفاوت و نیز پیوندش با شاکلۀ گفتمانی- ایدئولوژیکی دورۀ پهلوی، نوع خاصی از مغول‌‌پژوهی را عرضه کرد که واجد چند خصلت مهم بود: عدم اتکای آن به مبانی روش‌‌شناسیِ منسجم، پیوند آن با گفتمان ملی‌‌گرایانه‌‌، غلبۀ گرایش‌‌های ایران‌‌گرایانه و گاه ایران‌‌ستایانه و سیطرۀ رویکرد نخبه‌‌گرایانه در آن. مغول‌‌شناسیِ ایرانی تحت‌تأثیر این خصلت‌‌ها، به گفتمانِ ایدئولوژیکی کلان‌تری پیوند خورد و روایتِ خود از تاریخ عصر مغول را حول محور کلان‌‌روایتِ رستاخیزِ فرهنگیِ ایران صورت‌‌بندی کرد. بر مبنای چنین وضعیتی، فرضیۀ این پژوهش این است: مغول‌‌شناسیِ ایرانی، تاریخ ایران عصر مغول را به‌مثابۀ دوره‌‌ای طلایی روایت کرد و با مرکزیت بخشیدن به نظریۀ «رستاخیزِ فرهنگی و تداومِ هویت ایرانی»، به شکلی تفاخرآمیز، گفتمان ایدئولوژیکی دورۀ پهلوی را تقویت کرد. در این پژوهش تلاش می‌‌شود به روشی تحلیلی درجۀ اعتبار این فرضیه سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Mongolology and its relation to the Marxist and Western Mongolologies in Pahlavi historiography

نویسنده [English]

  • Jafar Nouri

Assistant Professor of Iranology, Faculty of Human Sciences, Meybod University, Meybod, Iran

چکیده [English]

Iranian Mongolology together with Marxist and European; formed the trilateral formation of the Pahlavi era. Meanwhile, due to the distinction between different methodological and analytical findings, Iranian Mongolology represented a special type of Mongolian studies, as it was linked to the ideological discourse of the Pahlavi era and had several essential features: it did not rely on the foundations of a coherent methodology, was linked to the nationalist discourse, and overcame the Iranian tendencies and elitist approach in it. Iranian Mongolology, influenced by these features, is linked to a larger ideological discourse and has built its narrative about the history of the Mongol era around the macronarratives of Iranian cultural resurgence. Based on such a situation, the hypothesis of this study is: Iranian Mongolology narrated the history of Iran as a golden period by focusing on the theory of ”cultural resurgence and continuation of Iranian identity,” thus reinforcing the ideological discourse of the Pahlavi era. In this study, we attempt to use an analytical approach to measure the validity of this hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Mongolology
  • Pahlavi era
  • Marxist Mongolology
  • Western Mongolology
  • Cultural Discourse
استرویوا، ال.و (1353) ایران زیر سلطۀ مغول: در تاریخ ایران از دوران باستان تا سدۀ هجدهم، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران: پیام.
اشپولر، برتولد (1374) تاریخ مغول در ایران، ترجمۀ محمود میرآفتاب، تهران: علمی و فرهنگی.
اقبال آشتیانی، عباس (1304) دورۀ تاریخ عمومی، تهران: بی‌نا.
____________ (1384) تاریخ مغول در ایران، تهران: امیرکبیر.
پطروشفسکی، ا.پ؛ یان، کارل؛ ماسون‌اسمیت، جان (1366) تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در دورۀ مغول، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: اطلاعات.
تسف، ولادیمیر (1345) فئودالیسم خانه‌به‌دوشی، ترجمۀ شیرین بیانی، تهران: علمی و فرهنگی.
رشیدیاسمی، غلامرضا (1320) تاریخ ایران برای تدریس در سال پنجم و ششم ابتدایی، تهران: شرکت طبع کتاب.
ساندرز، ج.ج (1363) تاریخ فتوحات مغول، ترجمۀ ابوالقاسم حالت، تهران: امیرکبیر.
شیبانی، عبدالحسین و دیگران (1318) تاریخ سال اول دبیرستان، تهران: بانک ملی ایران.
طبری، احسان (1347) برخی بررسی‌‌ها دربارۀ برخی جهان‌‌بینی‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی در ایران، تهران: حزب تودۀ ایران.
فروزانفر، بدیع‌‌الزمان و دیگران (1338) قرائت فارسی تاریخ و ادبیات، تهران: انتشارات کتب درسی.
فروغی، محمدعلی (1323) دورۀ ابتدایی از تاریخ عالم (جلد اول: تاریخ ایران)، تهران: شرکت طبع کتب.
فشاهی، محمدرضا (1354) تحولات فکری و اجتماعی در جامعۀ فئودالی ایران، تهران: گوتنبرگ.
فلسفی، نصرالله؛ شمیم، علی‌اصغر (1318) تاریخ مفصل ایران و تاریخ عمومی برای سال چهارم دبیرستان‌‌ها، تهران: شرکت چاپ کتاب.
کیهانی‌‌زاده، نوشیروان؛ جلالی، محمدابراهیم (1353) تاریخ دورۀ عمومی برای بزرگ‌سالان، تهران: تمدن بزرگ.
گروسه، رنه (1365) امپراتوری صحرانوردان، ترجمۀ عبدالحسین میکده، تهران: علمی و فرهنگی.
لمبتون، آن (1362) مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران: علمی و فرهنگی.
نعمانی، فرهاد (1358) تکامل فئودالیسم در ایران، تهران: خوارزمی.
نفیسی، سعید (1384) بابک خرم‌دین دلاور آذربایجان، به‌اهتمام عبدالحسین جزیره‌‌دار، تهران: اساطیر.
ورداسبی، ابوذر (1357) ایران در پویه تاریخ، تهران: قلم.
 
Falsafi, Nasrullah; Shamim, Aliasghar (2018) Detailed history of Iran and general history for the fourth year of high schools, Tehran: Čāp-e Ketāb Company.
Fashahi, Mohammad Reza (1354) Intellectual and social developments in the feudal society of Iran, Tehran: Gutenberg.
Foroughi, Mohammad Ali (1323) Elementary Course of World History (Volume 1: History of Iran), Tehran: Ṭabʻ-e Kotob Company.
Forozanfar, Badi-ul-Zaman et al(1338) Reading Persian History and Literature, Tehran: Textbook Publications.
Grousset, Rene (1365) Lempire des steppes, translated by Abdul Hossein Meikadeh, Tehran: Scientific and Cultural.
Iqbal Ashtiani, Abbas (1304) Public History Course, Tehran: Bina.
Iqbal Ashtiani, Abbas (1384) History of Mongols in Iran, Tehran: Amīr Kabīr.
Kihanizadeh, Noshirvan; Jalali, Mohammad Ebrahim (1353) History of the General Course for Adults, Tehran: Great Civilization.
Lambton, Ann Katharine Swynford(1362) Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, translated by Manouchehr Amiri, Tehran: Scientific and Cultural.
Nafisi, Saeed (1384) Bābak ḵorramdīn Delāvar-e Azerbaijan, by Abdul Hossein Jaziredar, Tehran: Asāṭīr.
Nomani, Farhad (1358) The Evolution of Feudalism in Iran, Tehran: ḵwarazmī.
Petrushevskii, Ilya Pavlovich; Smith, John Masson (1366) Social and economic history of Iran during the Mongol period, translated by Yaqoub Azhand, Tehran: Etelāʻāt.
Rashid yasemi, Gholamreza (1320) History of Iran for teaching in the fifth and sixth year of elementary school, Tehran: Tabʻ-e Ketāb Company.
Saunders, John Joseph (1363) The History of the mongol conquests, translated by Abul Qasem Halat, Tehran: Amīr Kabīr.
Sheibani, Abdul Hossein et al (1318) History of the first year of high school, Tehran: National Bank of Iran.
Spuler, Bertold (1374) Die Mongolen in Iran, translated by Mahmoud Mir Aftab, Tehran: Scientific and Cultural.
Stroeva, L. (1353) Iran under the Mongol domination: in the history of Iran from ancient times to the 18th century, translated by Karim Keshavarz, Tehran: Payām.
Tabari, Ehsan (1347) Some studies on some worldviews and social movements in Iran, Tehran: Ḥezb Todeh Iran.
Vardasbi, Abuzar (1357) Iran in the history, Tehran: Qalam
Vladimirtsov, Boris IAkovlevich (1345) Lere'gime social des mongols: le Fe'odalisme nomade, translated by Shirin Bayani, Tehran: Scientific and Cultural.