نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در نیمه‌ی نخست دوره‌ی قاجار و به ویژه، بعد از وقوع جنگ‌های ایران و روس، توجه به ایران در آثار نویسندگان و شاعران آن دوره راه یافت و تأملاتی هرچند سطحی درباره وجوه تمایز «خود» از «دیگری» صورت گرفت.این وجه تمایز و تشخیص از تعریف محدوده‌ی جغرافیایی تا فرهنگ و تاریخ ایران را در برمی‌گرفت.توجه به جغرافیا و تاریخ زمینه‌ای برای مباحث بعدی روشنفکران، و باعث شکل‌گیری دوره‌ای نوین در تاریخ فرهنگی کشور شد؛ دوره‌ای که با اندیشه‌های باستان‌گرایانه پیوندی نزدیک دارد.
در این مقاله تلاش شده است مؤلفه‌های هویت ایرانی از دیدگاه برخی نویسندگان و شاعران دوره‌ی نخست قاجار بررسی شود.هدف مقاله آن است که ریشه‌های فکری و برخی مؤلفه‌های جنبش‌های باستان‌گرایانه در دوره‌های ناصری به بعد را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elements of National Identity in Some Written Works of the First Half of Qajar Period

نویسنده [English]

  • Hossein Abadian

Associate Professor, Department of History, Imam Khomeini International University

چکیده [English]

In the first half of the Qajar period, and especially after the wars between Iran and Russia, attention was paid to Iran in the works of the writers and poets of that period, and some reflections on the aspects of the distinction of "self" from the "other" were taken. This distinction and The recognition of the definition of the geographical range up to the culture and history of Iran included the consideration of the geography and history of the ground for the subsequent discussions of the intellectuals, and led to the formation of a new era in the cultural history of the country; a period which is closely linked to the anti-Semitic ideas.
In this article, we tried to examine the components of Iranian identity from the perspective of some writers and poets of Qajar period. The aim of this paper is to determine the intellectual roots and some components of the anti-Semitic movements in the Nazarene period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Qajar Period
  • Iranian and Russian Wars
  • Overturning
  • Aristocracy
منابع:
-       آبادیان، حسین(1387). « روایت و فراروایت تاریخی در اندیشه ی جلال الدین میرزا قاجار»، فصلنامه­ی فرهنگ. سال بیست و یکم. ش68، تهران:‌ ‌صص 40-1.
-       آذر بیگدلی، لطفعلی بیک(1378). آتشکده ­ی آذر، نیمه ی دوم، به کوشش میرهاشم محدث. تهران: انتشارات امیرکبیر.
-       اعتماد السلطنه، محمدحسن خان(1309ق). دررالتیجان فی تاریخ بنی اشکان. تهران: دارالانطباعات و دارالترجمه.
-       توکلی طرقی، محمد(1382). تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، تهران: ‌نشر تاریخ ایران.
-       خاوری شیرازی، فضل ا...( 1380). تاریخ ذوالقرنین. تهران:‌سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-       داوری اردکانی، رضا(1379). درباره­یغرب. تهران:‌هرمس.
-       دنبلی، عبدالرزاق بیک مفتون(1351). مآثر سلطانیه. به کوششش غلامحسین صدری افشار، تهران:‌ابن سینا.
-       دوستدار، آرامش(1383). امتناع تفکر در فرهنگ دینی. پاریس:‌ خاوران.
-       دوستدار، آرامش (1377). درخشش های تیره. پاریس:‌خاوران.
-       رستم الحکما، محمدهاشم آصف(1382). رستم التواریخ. به تصحیح میترا مهرآبادی. تهران:‌ دنیای کتاب.
-       رستم الحکما، محمدهاشم آصف(بی تا). دستوری نامه­ی فیروزی. نسخهی خطی. تهران:‌کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
-       زرگری نژاد، غلامحسین(1386). سیاست نامه های قاجاری. تهران:‌مؤسسه­ ی تحقیقات و توسعه ­ی علوم انسانی.
-       ساروی،‌محمد تقی(1371). تاریخ محمدی. تهران:‌امیرکبیر.
-       سعید،‌ادوارد (1382). شرق شناسی. ترجمه ­ی عبدالرحیم گواهی. تهران:‌دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-       شوشتری، میرعبداللطیف خان(1363). تحفه العالم و ذیل التحفه، به اهتمام صمد موحد،‌ تهران: کتابخانه طهوری.
-       صبا،‌فتحعلی خان(بی تا). شاهنشاهنامه. چاپ سنگی. بمبئی.
-       فردید. سید احمد. « سقوط هدایت در چاله ­ی هرز ادبیات فرانسه.» روزنامه ی اطلاعات. مورخ دوم اسفند ماه 1352،‌ص6.
-       فتحعلی شاه قاجار(1370). دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار«خاقان». به اهتمام حسن گل محمدی. تهران: اطلس.
-       قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم(1373). منشآت. تهران: شرق.
-       قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم(1298). دیوان قائم مقام. ضمیمه­ی سال دهم مجله­ی ارمغان، تهران.
-       قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی(1380). احکام الجهاد و اسباب الرشاد. به تصحیح غلامحسین زرگری نژاد. تهران: بقعه.
-       گزنفون(1354). سیرت کوروش کبیر. ترجمه­ ی ع. وحید مازندرانی، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
-       مالکوم، سرجان (1362). تاریخ ایران، به کوشش مرتضی سیفی قمی تفرشی و ابراهیم زندپور، تهران: فرهنگسرا و یساولی.
-       مجموعه آثار یغمای جندقی(1362). 2ج، تصحیح سیدعلی آل داود، تهران: انتشارات توس.
-       ملا فیروز بن ملاکاوس(1888م). دساتیر آسمانی. بمبئی: دت پرساد پرس.
-       ناطق، هما(1370). ایران در راهیابی فرهنگی. پاریس: خاوران.
-       نشاط اصفهانی، عبدالوهاب(1379) دیوان نشاط اصفهانی. به تصحیح حسین نخعی، تهران: گل آرا.
-       وصال شیرازی(1378). دیوان کامل. به تصحیح دکتر محمود طاوسی. شیراز: نشر نوید.
-       وقایع نگار مروزی، صادق(بی تا). تاریخ جهان آرا. نسخه خطی. تهران: کتابخانه­ی ملی ایران، شماره 1500.
-       هرودوت، (1368). تواریخ. ترجمه­ ی غ. وحید مازندرانی. تهران: دنیای کتاب.
-       وقایع نگار مروزی، صادق(بی تا)، حدائق، نسخه خطی. تهران: کتابخانه ی ملی ایران، شماره­ ی 743.
-       هدایت، رضا قلی خان(1334). روضه الصفای ناصری. ج9. تهران: مرکزی، خیام و پیروز.
-       Foucault, Michel(1972) . The archaeology of knowledge, A.M. Sheridan Smith(Trans.), New York; Pantheon Books.
-       Gregory, Donna U.(1989). International/ Intertextual Relations: Postmodern Reading of World Politics, James Der Derian and Michael J. Shapiro (eds.), Lexington Books.
-       Said, Edward(1993). Culture and Imperialism, New York: Knopf.
-       Williams, Patrich & Chrisman, Laura )1994). Colonial Discurse and Post- Colonial Theory: A Reader, New York: Columbia University