نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

ادبیات مشروطه بخشی از ادبیات غنی و پربار ایران است که در دوره‌ای شکل گرفت که اوضاع سیاسی اجتماعی، ساخت طبقاتی و بافت سنتی جامعه در حال تغییر بود.آنچه موجب تسریع این تحول در سطح کشور می‌شد، شعرها و اعمال مشروطه‌خواهان و روشنفکرانی بود که به صورت نظری و عملی در حوادث نقش مهمی داشتند و شعرهایشان که به زبان بسیار ساده و عامه‌پسند سروده می‌شد، زبانزد مردم کوچه و بازار بود.در میان این مشروطه‌خواهان و نواندیشان، ملک‌الشعرای بهار جایگاه ویژه‌ای داشت و شعرهایش بازتاب‌دهنده‌ی تحول زمان و نبوغ و آگاهی فراوان وی درباره‌ی شعر فارسی بود.نبوغی که عناصر بیدارگرانه‌ای همچون وطن، استبدادستیزی، آزادی‌خواهی، حکومت قانون، استعمارستیزی، آزادی‌خواهی، حکوت قانون، استعمارستیزی، و حتی اسلام را به قالب‌های شعری کهن درآورد و موجب بیداری و روشنفکری جامعه‌ی زمان خود می‌شد.
در این مقاله تلاش می‌شود عناصر بیدادگر و هویت‌ساز شعر ملک‌الشعرای بهار، و انگیزه‌ای او از سرودن این شعرها، و نیز تأثیر آن‌ها بر جامعه تبیین شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanatory Componentes and Elements of Bahar's Poetry in the Opposition with Despotism

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Alam 1
  • Meysam Saheb 2

1 Associate Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Master of Science in History

چکیده [English]

Constitutional literature is part of the rich and prolific literature of Iran, which was formed at a time when the socio-political situation, class structure and traditional fabric of society were changing. Theoretical and practical forms played an important role in the events and their poems, which were written in very simple and popular language, were famous among the people of the street and the bazaar. Among these constitutionalists and modernists, the queen of spring poets had a special place and her poems reflected the evolution of time and her genius and great awareness of Persian poetry. , And even converted Islam into ancient poetic forms and awakened and intellectualized the society of its time.
This article tries to explain the cruel and identifying elements of the poetry of the Queen of Spring Poets, and her motivation for composing these poems, as well as their impact on society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahar(Malek a`lshoara). Political Literature
  • home country
  • Constitutional
  • Tyranny
منابع:
-       آرین پور، یحیی(1357). از صبا تا نیما، جلد دوم (آزادی و تجدد). چاپ پنجم. تهران: انتشارات فرانکلین.
-       آفاری، ژانت (1385). انقلاب مشروطه ایران(1911-1906). ترجمه ی رضا رضایی. چاپ سوم. تهران: نشر بیستون.
-       آدمیت، فریدون(1363). اندیشه های طالبوف تبریزی، چاپ دوم. تهران: انتشارات دماوند.
-       آجودانی، ماشاءالله (1382). یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه). چاپ اول. تهران: نشر اختران.
-       بهار، محمدتقی (1380). دیوان اشعار. به اهتمام  چهرزاد بهار. جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
-       پژوهشی از جامی(1385). گذشته چراغ راه آینده است. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ققنوس.
-       ذاکرحسین، عبدالرحیم(1377). ادبیات سیاسی ایران. جلد اول دوم و سوم. چاپ اول. تهران: نشرعلم.
-       زرین کوب، عبدالحسین (1370). با کاروان حله(مجموعه نقد ادبی). چاپ ششم. تهران: انتشارات علمی.
-       شمیم، علی اصغر(1375). ایران در دوره سلطنت قاجار. چاپ هفتم. تهران: انتشارات مدبر.
-       شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
-       طباطبائی، سیدجواد (1383). زوال اندیشه سیاسی در ایران. چاپ پنجم. تهران: انتشارات کویر.
-       نائینی، شیخ محمدحسین(1378). تنبیه الامه و تنزیه المله. چاپ نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
-       نصریت، عبدالله (1379). یاد آر ز شمع مرده یاد آر (تحلیل اجتماعی شعر مشروطیت). چاپ اول. همدان: انتشارات مفتون همدانی.