نویسنده

دانشجوی دکتری الهیات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از راه‌های درک گزاره‌های تاریخی شناخت دقیق گفتمانی است که این گزاره‌ها در آن تولید شده‌اند؛ به تعبیر بهتر، فهم گزاره‌ها در افق تاریخی آن‌ها.از مشهورترین گزاره‌های تاریخی‌ای که همواره معنای آن‌ها محل مناقشه بوده است، حدیث‌ها درباره‌ی تفسیر به رأی است.
این مقاله، در ابتداف دیدگاه علامه طباطبایی را درباره‌ی تفسیر به رأی بررسی می‌کند، سپس با خوانشی تاریخی از مفهوم تفسیر به رأی، که با واکاوی گفتمان مسلمانان سده‌های نخست هجری انجام شده است، برای فهم معنای رأی تفسیری در افق تاریخی آن تلاش می‌کند.پس از آن، نویسنده این خوانش تاریخی را با دیدگاه علامه طباطبایی درباره‌ی تفسیر به رأی مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که دیدگاه ایشان با خوانش تاریخی از تفسیر به رأی چندان سنخیت ندارد.به نظر می‌رسد دیدگاه ایشان درباره‌ی مقوله‌ی رأی تفسیری بیشتر از اندیشه‌ی محوری ایشان درباره‌ی تفسیر قرآن به قرآن متأثر است.
برای دستیابی به هدف مقاله گزارش‌ها درباره‌ی تفسیر به رأی در منابع اسلامی، اعم از شیعه و سنی، و همچنین دیدگاه علامه طباطبایی بر اساس آثار وی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tafsīr bir-ray in a Historical Perspective and its Relationship with the Viewpoint of Allameh Tabatabai in this Regard

نویسنده [English]

  • Sed Mohmmad Hadi Gerami

Ph.D. student of theology, Imam Sadiq University

چکیده [English]

One of the main ways of understanding historical reports, is to Investigate and identify historical conditions in which that report was produced under. In other words, we must examine reports from their historical perspective. Tafsīr bir-ray traditions can be considered as one of the most controversial groups of historical statements regarding their true meaning. This paper first investigates the viewpoint of Allameh Tabatabai regarding Tafsīr bir-ray. Then, by analyzing Tafsir in early Islamic communities, it attempts to trace the most historical picture of Tafsīr bir-ray in early Muslim thought. Subsequently, the author compares his historical reading with standpoint of Allameh Tabatabai and demonstrates the contradiction between these two opinions. It seems that Allameh Tabatabai’s viewpoint about Tafsīr bir-ray is derived from his stance toward Tafsīr al-Quran. To further understand this issue Shiite and Sunni primary source documents as well as Tabatabai’s writings are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tafsīr bir-ray
  • Historical Reading
  • Allameh Tabatabai
  • the Early Centuries ( A.H. )