نویسندگان

1 گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مشهد،گروه مهندسی پزشکی

3 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک، و پژوهشگر مرکز پژوهش های کاربردی نوروفیدبک، علوم اعصاب و رفتار دانشگاه فردوسی مشهد(گروه اعصاب و روان آرن).

چکیده

دستاوردهای علمی جدید درعلوم مهندسی و در حوزه‌ی سامانه‌های پیچیده و تحلیل سامانه‌های غیرخطی می‌تواند علاوه بر علوم پایه و مهندسی، در علوم انسان، به ویژه در تحلیل مسائل اجتماعی و پژوهش‌های تاریخی نیز راه‌گشای مسائل مبهم گذشته باشد.
در این مقاله، بر مبنای این دستاوردها روشی جدید در حوزه‌ی پژوهش در تاریخ، به مثابه‌ی تحولات حاکم بر یک سامانه‌ی باز، غیرخطی و متغیر با زمان، معرفی شده است؛ پس از تعریف کلی مفاهیم سامانه، سامانه‌های خطی و غیرخطی، سامانه‌های باز و بسته، قطعیت و عدم قطعیت، آشوب و اثر پروانه‌‌ای و پیچیدگی در سامانه‌ها، کارکرد و کاربرد این مفاهیم در حوزه‌ی تحقیق و تحلیل وقایع تاریخی بررسی شده و از هر یک مثال آورده شده است.
با استفاده از این روش می‌توان با مطالعه‌ی جوامع انسانی به منزله‌ی سامانه‌های غیرخطی باز و متغیر با زمان، سیر تحولات آن‌ها را در طول زمان، که به نام «تاریخ» می‌شناسیم، تحلیل کرد.این نوع تحلیل می‌تواند راه‌گشای مسیر جدیدی در پژوهش‌های تاریخی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of History as Chaotic Behavior of a Nonlinear System

نویسندگان [English]

  • Naser Hafezi Motlagh 1
  • Sed Ehsan Tahami 2
  • Mohammad Hosien Khaksar 3

1 Department of Electrical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

2 Islamic Azad University, Mashhad Unit, Medical Engineering Department

3 MSc in Biomedical Engineering, biopower, and Researcher of the Center for Applied Neurofeedback Research, Neurology and Behavioral Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (Department of Psychiatry).

چکیده [English]

New scientific achievements in engineering, in the field of complex systems, and analysis of nonlinear systems can be used as an appropriate solution for the challenges not only in the science and engineering, but also in the humanism and especially in social challenges and historical research. Based on these achievements, this paper proposes a new method in the field of history as variations of open nonlinear time-variant system. In this research, the concepts of the word system, linear and nonlinear system, open and closed system, certainty and uncertainty, chaos and butterfly effect, and complexity in systems are presented. Furthermore, the applications of these words in the field of analysis of historical events are discussed, and finally, the new method based on science and engineering feats is presented. Using the proposed method, various societies presented, as an open nonlinear time-variant system can be analyzed. This kind of analysis can provide a new approach in the historical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Historical Research
  • System Methodology
  • Nonlinear Systems
  • Chaos Theory
  • Butterfly Effect