نویسندگان

1 دانشیارگروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه خوارزمی

چکیده

محققان در اطلاق عنوان «جامعیت فکری» یا «انقلاب در تاریخ‌نگاری» به مورخان مکتب آنال دچار نوعی پیش‌داوری شده‌اند؛ زیرا توجه بیش از اندازه‌ی مورخان مکتب آنال به ساختارهای محیطی و جغرافیایی‌ و گاه اجتماعی در آثار برجسته‌ی خویش(از قبیل مدیترانه و جهان مدیترانه‌های در عصر فیلیپ دوم، خاطره و مدیترانه، زندگی روزمره و روستاییان روسیه از 1600 تا 1930 از فرناند برودل، تاریخ روستایی فرانسه و جامعه‌ی فئوداری از مارک بلوخ، دهقانان لانگودوک، تاریخ روستاها در اوایل عصر جدید و تاریخ آب و هوا در هزار سال گذشته از لوروئا لادوری، جامعه‌ی فئودالی از دولابلاش و پیدایش اروپا از لوپز که عناوین آن‌ها خود گویای جبر محیطی است)باعث پنهان شدن ماهیت تحولات ناب تاریخی در پشت ساختارهای بلندمدت محیطی، جغرافیایی و اجتماعی شده است.تاثیرپذیری، تقلید و اقتباس آنالی‌ها از مفاهیم و نظریه‌های دانشمندان رشته‌های مختلف(در جامعه‌شناسی از امیل دورکیم و در جغرافیا از میشله، دولابلاش، هانری بر و کارل لامپرشت)تبیین و تفسیر تاریخ بر اساس رویکردهای صرفاً محیطی و جغرافیایی، تفسیر تاریخ به عنوان زیرمجموعه‌ی علوم اجتماعی نه دانشی مستقل، مقدم دانستن نظریه بر تحقیق و تفحص، تاثیرپذیری مورخان آنال به ویژه ایمانوئل له روی لادوری در دهه‌ی 50 تا 60 قرن بیستم از نظر روش‌شناسی، از نئومارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک آلمان، مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که مورخان آنال را گرفتار دترمینسم محیطی و ساختاری کرده است؛ به گونه‌ای که در بین انبوهی از ساختارها، دانش تاریخ به عنوان دانشی در برگیرنده‌ی کارگزارانی مستقل و صاحب اختیار، رنگ‌باخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Annales school, intellectual integrity of the historian or environmental determinism

نویسندگان [English]

  • Saleh Pargari 1
  • Nader Parvin 2
  • Moslem Soleimanian 2
  • Zoleikha Amini 2

1 Associated Professor, Department of History, Khawrazmi University

2 PhD Candidate in History, Khawrazmi University

چکیده [English]

 It is a real consideration that the researchers have committed a prejudice in referring to Annales School of history as "intellectual integrity" or "revolutionary historiography". This is because the excessive attention of Annales school of historians to environmental and geographical and possibly social structures in their prominent works, including "The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II", "Memory and the Mediterranean", "Routine life" and "Rural Russia from 1600 to 1930" by Fernand Braudel , " History of the French countryside" and "Feudal society" by Marc Bloch, "Langoduk farmers", "Rural history in the early modern era" and "A thousand years of climate history" by Lorena Ladury, "Feudal society" by Dela Blush, "Emerging Europe" by Lopez, whose titles are self-explanatory of the environmental determinism, have hidden the nature of the historical developments behind the long-term environmental, geographical and social structures. Affectedness, imitation and adaptation of Annales from concepts and theories of various scholars, e.g. in sociology from Emile Durkheim, in Geography from Michelle, Dela Blush, Henryer and Karl Lampersht, explanation and interpretation of history based on purely environmental and geographical approaches, interpretation of history as a subset of social sciences rather than an independent science, prioritizing the theory over the investigation, affectedness of Annales historians especially Immanuel Les Roy Ladury in 1950s and 1960s in methodology from neo-marxism and German dialectical materialism are the main components that captured Annales historians in environmental and structural determinism, such that among a handful of constructs, the history has lost authority as a knowledge including independent and empowered agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annales
  • Environmental and geographical determinism
  • Structuralism
  • Historiography and history review