نویسنده

دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی (گرایش تغییرات اجتماعی ) دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله، ارزیابی انتقادی رویکرد ضدتاریخی‌گری است.رویکردی که نیم قرن است در حوزه علوم انسانی فعال است و کارل پوپر از سرشناس‌ترین اندیشمندان این نحله است.روش کار، مطالعه اسنادی است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه انتقادات ضدتاریخی‌گری از تاریخی‌گری در مارکسیسم ارتدوکس موفق بوده، اما بسط نقاط ضعف تاریخی‌گری مارکسیستی به تاریخی‌گری در شکل عام آن، از ایرادهای مهم ضدتاریخی‌گری است.همچنین، تقلیل دادن منطق علم تاریخ، به منطق علوم طبیعی با ویژگی«ابطال‌پذیری»، دیگر اشکال ضد تاریخی‌گری است.این امر باعث شده در مطالعه تاریخ ارزش‌ها جایگاهی نداشته باشند، تقلیل‌گرایی منطقی به وجود آید، فردگرایی روش‌شناختی حاکم شود، و مدلی جایگزین برای مطالعه تاریخ ارائه نشود.لذا، ضدتاریخی‌گری از آن‌جایی که مخالف مطالعه تاریخ با چشم‌اندازی گذشته‌نگر، تبیینی و تحلیلی است، و به علت نقد سلبی و نه ایجابی نسبت به تاریخی‌گری، خود مبتلا به فقر نظری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Poverty of Anti-historicism at Encountering with History: One Critical Evaluation

نویسنده [English]

  • Ahmad Kalateh Sadat

PhD Candidate of Sociology (Social Changes) at Shiraz University

چکیده [English]

The goal of this research is critical evaluation of Anti- historicism approach. An approach that has been pragmatic for half century while embraced such great characteristic, Karl Popper. The method of this article is documental. Results show that although anti-historicism criticism has gained success on Orthodox Marxism, the extension of its weakness to the overall controversies of historicism, is the objection of anti-historicism. In addition, reduction of the logic of history science to logic of natural science with the characteristic of 'falsification' is another objection. This caused devaluation of values in history studies, forming logical reductionism, dominating methodological individualism as well as offering no alternative model for history study. Therefore anti-historicism is suffering from Poverty of Theory for it is against the study of history with looking- back perspective, explanation and analytical views and also for the privative not affirmative criticism upon historicism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historicism
  • Anti-historicism
  • Popper
  • Liberalism
  • individualism