ضمن تشکر از همکاری  جناب آقای دکتر ولوی، به اطلاع مخاطبان مجله تاریخنگری و تاریخنگاری می رساند که ؛جناب آقای دکتر اسماعیل حسن زاده از تاریخ 97/7/28 به سمت سردبیری دوفصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری منصوب شدند.