گزارش یک ساله دو فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری از تاریخ 1/1/97 تا تاریخ 13/12/97

درصد پذیرش مقالات

55 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 4 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 2 تا 4ماه

تعداد مقالات دریافتی

119 مقاله

تعداد مقالات رد شده

53  مقاله