گزارش سه ماهه دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخنگری و تاریخ نگاری

بازه زمانی 01/01/99 تا 31/03/99 

                                                                            

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه         

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 22 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

 16 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 7 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 8 مقاله