گزارش سه ماهه دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری

بازه زمانی 01/04/99 تا 31/06/99 

                                                               

 مدت زمان انتظار جهت پذیرش

 2 تا 6 ماه      

 مدت زمان احتمالی جهت چاپ

 6 ماه

 تعداد مقالات دریافتی

 20 مقاله

 تعداد مقالات رد شده

 16 مقاله

 تعداد مقالات پذیرفته شده

 7 مقاله

 تعداد مقالات در انتظار چاپ

 3 مقاله