در راستای بین المللی شدن مجله از این پس نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله به مجله منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه کنند.