نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

تاریخ تحلیلی از انواع دانش تاریخ است. یکی از مهم­ترین نظریه­ پردازان تاریخ که بر رویکرد تاریخ تحلیلی متمرکز بوده، رابین جرج کالینگوود، فیلسوف و مورخ سرشناس بریتانیایی و از اصحاب فلسفة تحلیلی است. در این مقاله سعی شده است آراء نظریه­پردازان مهم تاریخ تحلیلی مورد طرح و نقد قرار گیرد تا زمینة لازم برای ورود به نظریة تاریخ تحلیلی کالینگوود فراهم شود. این مقاله در پی بررسی و پاسخ به این پرسش بوده است که نظریه تاریخ تحلیلی کالینگوود تا چه حد برای تدوین تاریخ وقایع و رخدادهای گذشته کارآمد است و ارکان این نظریه کدامند. نتیجه‌گیری حاصل از این جستار نشان می­دهد که نظریة تاریخ تحلیلی کالینگوود به‌منظور تدوین تاریخ، همچنان معاصریت دارد و دارای ارکان و مؤلفه ­های روشن و قابل‌فهمی است که امکان به­ کارگیری آن در تدوین تاریخ تحلیلی و نقد هر نوع تاریخ دیگر فراهم است. به‌علاوه در ارزیابی تمام ویژگی‌ها و جزئیات این نظریه، نقاط ضعف و کور آن ناچیزند اما از نقاط قوت کافی برخوردار است که البته در پرتو «کنش‌گری دوباره»، تمسک به تخیل سازنده، پرهیز از پیشداوری، رعایت اصل بی‌طرفی و تلاش و مجاهدت مورخ تحلیل­گر، محقق می­شود و همین نقاط قوت بوده است که الهام‌بخش برخی از نظریه­پردازان و محققان پس از کالینگوود شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Inquiry in Analytic History Theory by Robin George Collingwood

نویسندگان [English]

  • Farshad Asgarikia 1
  • Seyyed Saeed Seyyed Ahmadi Zavieh 2

1 Ph.D. Student of Art Research, Art University of Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Art University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Analytic History is a type of history knowledge. One of the most important theorists of history, which focuses on the analytic history approach, is Robin George Collingwood, a well-known British philosopher and historian, and an associate of analytic philosophy. This paper has attempted to criticize the views of important theorists of analytic history in order to provide the necessary ground for entering Collingwood's analytic history theory. This article seeks to investigate and answer the question of how far Collinwood's analytic history theory is working to compile the history of past events, and what are the elements of this theory. The conclusion from this research shows that Collingwood's analytic history theory for compiling history is still contemporary, and has clear and comprehensible components that can be used to compile analytic history and is provided for critique of any other kind of history. In addition, in assessing all of the features and details of this theory, its weaknesses and blindness are insignificant, but has strong strengths, which in the light of "re-enactment", the tendency toward constructive imagination, the avoidance of prejudices, observance of the principle of neutrality and effort and endeavor of analyst historian, will be done and these strengths have inspired some of the theorists and researchers following Collingwood.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic History
  • Collingwood
  • Analyst historian
  • Human Acts
  • Mind
الف: اسناد
- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه ‌ه‍ئ‍ی‍ت‌ وزرا در خ‍ص‍وص‌ ت‍أل‍ی‍ف‌ و ان‍ت‍ش‍ار ک‍ت‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ و ن‍ژاد و طب‍ی‍ع‍ت ک‍رده‍ا ت‍وس‍ط رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی،‌ م‍ی‍ن‍ورس‍ک‍ی‌ و م‍ردوخ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، (1316) شناسه سند: ۳۹۸۲۵/297
- اسناد وزارت امور خارجه، 1307، کارتن 49، پرونده 6، سند شماره 6
ب: روزنامه‌ها
اطلاعات، سال نهم، ش2428، 12 اسفند 1313
______، سال پانزدهم، ش4423، 25 دیماه 1319
مجله ایرانشهر، سال دوم، شماره 2، 24 میزان 1302
ج: کتاب و مقالات
- آصف، محمدحسن (1384). مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- اسمیت، آنتونی دی (1383). ناسیونالیسم. ترجمه منصور انصاری. تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
- ------------ (1391). ناسیونالیسم و مدرنیسم، بررسی انتقادی نظریه‌های متأخر ملت و ملی‌گرایی، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: ثالث.
- افشار، محمود، (1304).  «مطلوب ما وحدت ملی ایران». مجله آینده. سال نخست. ش اول.
- اکبری ، محمدعلی (1393). تبارشناسی هویت جدید ایرانی(عصر قاجاریه و پهلوی اول). تهران: علمی فرهنگی.
- بروینسن، مارتین وان (1379). جامعه‌شناسی مردم کرد. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: پانیذ.
- بیگدلو، رضا (1393). «ارزیابی انتقادی تاریخ‌نگاری ناسیونالیستی در ایران»، مطالعات ملی، شماره 58.
- -------  (1380). باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران. تهران: مرکز.
- پسیان، نجفقلی (1328). مرگ بود بازگشت هم بود. تهران: شرکت سهامی چاپ.
- توکلی طرقی، محمد (1395). تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ. تهران: پردیس دانش.
- حکمت، علی‌اصغر (1352)، (1). «یاداشت‌هایی از عصر پهلوی: یکپارچگی ایران». مجله خاطرات وحید، ش 24.
- ------------- (1352)، (2). «یاداشت‌هایی از عصر پهلوی: یکپارچگی ملت ایران، وحدت نظام آموزشی». مجلة خاطرات وحید. ش 28
- خسروزاده، سیروان (1392). «نقدی بر کتاب "کرد و پیوستگی تاریخی و نژادی او" اثر غلامرضا رشید یاسمی»، زریبار، ش 81،82
- رزم‌آرا، علی (1320). جغرافیای نظامی ایران کردستان. بی‌جا: بی‌نا.
- رشید یاسمی، غلامرضا (1369). کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او. تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
- شمیم، علی‌اصغر (1312). کردستان. تبریز: مطبعه‌ امید.
- طرفداری، علی‌محمد، (1396). «نقش جریان‌های شرق شناسی و ایران‌شناسی در پیدایش تاریخ‌نگاری‌های ملی در ایران از قاجاریه تا پایان پهلوی»، تاریخ اسلام، دوره 18، شماره 2
- فصیحی، سیمین (1372). جریان‌های اصلی تاریخ‌نگاری در دوره پهلوی. مشهد: نوند.
-گوبینو، آرتور دو (بی‌تا). تاریخ ایرانیان. ترجمه ابوتراب خواجه‌نوریان. تهران: چاپ شرکت مطبوعات.
مردوخ کردستانی، شیخ محمد (1379). تاریخ مردوخ. تهران: کارنگ.
- محسنی، ناصر (1327). جغرافیای طبیعی، اقتصادی تاریخی سیاسی کردستان. ج اول. بروجرد: چاپخانة لاویان.
- ملایی توانی، علیرضا (1395). گفتمان تاریخ‌نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضاشاه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ملک‌زاده، الهام (1392). «جستاری بر تاریخ‌نگاری رسمی زنان در دوره پهلوی اول».تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری. دوره جدید ش9
- نفیسی، سعید (1345). تاریخ معاصر ایران. تهران: فروغی.
- وطن‌دوست، غلامرضا؛ سیمین، فصیحی؛ زهرا، حامدی (1388). نمودهای ناسیونالیسم در کتاب‌های درسی تاریخ دورة پهلوی اول. تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، ش1.
 
د: منابع لاتین
- Collingwood, R. G., An Essay on Metaphysics, Oxford, Oxford University Press, 1940.
- Collingwood, R. G., The Limits of Historical Knowledge, Philosophical Studies, Vol.3, No.10, 213-222, 1928.
- Collingwood, R. G., The Idea of History, Oxford, Oxford University Press, 205-217, 1946.
- Croce, Benedetto, Aesthetics, New York, Routledge, 1994.
- Mandelbaum, Maurice, The Problem of Historical Knowledge, Baltimore, John Hopkins University Press, 1938.
- Warrington, Marnie Hughes, Fifty Thinker on History, London and New York,Routledge, 34-40, 2014.