دوره و شماره: دوره 28، شماره 22، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-185 (پاییز و زمستان1397) 

علمی- پژوهشی

1. گونه شناسی شکلیِ کتیبه های کوفی در مساجد و مناره های شیوه رازی و آذری در استان اصفهان

صفحه 7-38

افروز رحیمی آریایی؛ نیما ولی بیگ؛ سید اصغر محمود آبادی


4. جستاری در نظریه تاریخ تحلیلی رابین جرج کالینگوود

صفحه 85-104

فرشاد عسگری کیا؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه