دوره و شماره: دوره 28، شماره 21 - شماره پیاپی 106، بهار و تابستان 1397 (بهار و تابستان) 
2. شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی

صفحه 33-51

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری


5. ایده ای پارادایمی در نقدِ عقلِ تاریخی در اسلام

صفحه 107-129

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ سعید موسوی سیانی