نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می‌‌شدند؛ ازاین‌رو در این نوع تاریخ‌‌نگاری، جریان‌‌های فرهنگی‌سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی‌‌دانستند. بااین‌حال، یکی از مهمترین جهت‌‌گیری‌‌های تاریخ فرهنگی جدید، تغییر موضوع مطالعه از نخبگان به فرودستان و مردمان عادی است. هدف از مقالۀ حاضر پاسخ به این پرسش است که در تاریخ فرهنگی جدید، مردمان عادی و اقشار فرودست در برساختن فرهنگ و سیاست چگونه صاحب عاملیت شدند. برای پاسخ بدین پرسش، نخست موضع تاریخ فرهنگی کلاسیک در باب مسئلۀ عاملیت سیاسی و کاربست آن در کتاب تاریخ فرهنگ در ایتالیا بررسی شد. سپس برای اینکه نشان داده شود تاریخ‌نگاری فرهنگی جدید چگونه به این جهت‌گیری تحقق بخشیده است، ضمن شرح موضع این رویکرد، کتاب پنیر و کرم‌ها: جهان یک آسیابان قرن شانزدهمی به‌عنوان یکی از متون کلاسیک این جریان مطالعه شد. برای نیل به این هدف، با رویکرد «اکتشافی» از «روش مقایسه‌‌ای» استفاده شد تا شرایطِ امکانِ تحقق این عاملیت کشف شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Dilemma of Subalterns Political Agency in Cultural History: a Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Abouzar Fattahizadeh 1
  • Mohammad Javad Abdollahi 2

1 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Humanities, Yasouj University

2 Graduated Ph.D candidate of Tehran University

چکیده [English]

In classical cultural history, the elites were considered to be agents of culture and politics, and thus, in this type of historiography, the cultural-political flows derived from ordinary people were not considered independent streams from the produced culture of the elite.However, one of the most important orientations of the new cultural history is the change in the subject matter of the study from elite to subalterns and ordinary people.The purpose of this paper is to answer the question of how, in the new cultural history, ordinary people and subaltern strata have become agents in construction of culture and politics.To answer this question, first, the position of classical cultural history on the issue of political agency and its application in the book "History of Culture in Italy" is examined. Then, in order to illustrate how this new cultural historiography has come to this orientation, while describing the stance of this approach, the book "The Cheese and the Worms: The cosmos of a Sixteenth-Century Miller" is being studied as one of the classical texts of this stream. In order to achieve this goal, with the "exploratory" approach, "comparative method" was used to discover the possibility conditions of this agency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural history
  • Political agency
  • New cultural history
  • Classical cultural history
کتاب‌شناخت
بورکهارت، یاکوب (1389) فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمۀ محمدحسن لطفی، چاپ2، تهران: طرح نو.
بیلینگتون، روزاموند و همکاران (1380) فرهنگ و جامعه: جامعه‌‌شناسی فرهنگ، ترجمۀ فریبا عزب دفتری، تهران: انتشارات قطره.
ژورست، الیوت (1395) فراسوی هگل و نیچه: فلسفه، فرهنگ و فاعلیت، ترجمۀ خسرو طالب‌زاده، تهران: مرکز.
 
Ginzburg, Carlo, (2013), The Cheese and the Worms: The cosmos of a sixteenth-century miller, Translated by John Tedeschi and Anne Tedeschi. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Barnouw, V. (1973). Culture and personality (rev. ed.). Homewood, IL: dorsey.
Bietenholz, Peter G., (2015) “Jacob Burckhardt”. Britannica Encyclopedia. access date: February 04, 2018, URL: https://www.britannica.com/biography/Jacob-Burckhardt.
Bowden, S. (2011). Priority of Events. Edinburgh University Press.
Brown, Kevin, (2017), “Artist and Patrons: Court Art and Revolution in Brussels at the end of the Ancien Regime”, Dutch Crossing, pp1-28.‏
Burke, Peter, (1986), “Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities”, History of European Ideas, Vol.7, No.5, pp439-451.
Burke, Peter, (2008), What is Cultural History? Cambridge: Polity Press.
Geertz, Clifford, (2000) The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books.
Gramsci, Antonio, (1992) Prison notebooks. New York: Columbia University Press.
Hutton, Patrick H., (1981), "The History of Mentalities: The New Map of Cultural History". History and Theory, Vol.20, No.3, pp. 237-259.
Jenks, C. (1993). Culture: Key ideas. London: Routledge.
Kluckhohn, C. (1949). Mirror for man. New York: McGraw-Hill.
Malinowski, B. (2014). A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944]. Routledge.
Williams, R. (1983). Keywords: A vocabulary of culture and society (rev. ed.). New York: Oxford University.
Said, Edward, (1978) Orientalism, New York: Pantheon Books.
Valentine, J. (2003). The subject position of cultural studies: is there a Problem? Interrogating Cultural Studies: Theory, Politics and Practice.