دوره و شماره: دوره 29، شماره 23، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-274 (بهار و تابستان 1398) 
3. تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ

صفحه 55-75

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری