نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه الزهرا و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا تأثیر تبشیر را بر انگاره‌‌های ساخته‌شدۀ اسلام‌‌شناسان انگلیسی‌‌زبان، از پیامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بررسی کند. این پژوهش سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که پدیدۀ تبشیر چه تأثیری بر انگاره‌‌های تولیدشده از پیامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم داشته است. واقعیت این است که هژمونی استعمار و پدیدۀ تبشیر در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، هم‌‌چنین تبشیر در پی ایجاد فضای اندیشگانی مناسب برای پذیرش استعمار بوده است. در همین زمان، کشورهای اسلامی نیز هدفی برای استعمار به حساب می‌‌آمدند. در نتیجه، تبشیر در کنار استعمار، مظاهر تمدنی این ملت‌‌ها، ازجمله اسلام را به چالش کشاند و ایشان را از دلبستگی به تمدن خود دور کرد و آمادۀ پذیرش سلطه غرب کرد. پس این فرضیه مطرح است که «نویسندگان میسیونر با دیدگاه‌های جانبدارانه کوشیده‌‌اند پیامبر اسلام را دروغین معرفی کنند» و بدین ترتیب شالودۀ تمدن اسلامی را سست کرده و مسلمانان را پذیرای تمدن غرب با تمام مظاهر آن کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Evangelism on the Imagination of English-Speaking Islamic Scholars of the Prophet of Islam

نویسندگان [English]

  • Yasaman Yari 1
  • Alimohammad Valavi 2

1 Postdoctoral Researcher from AlZahra University and Iran national sciences foundation

2 Professor, Department of History, AlZahra University

چکیده [English]

This study seeks to investigate the effect of evangelism on the imagination of English-speaking Islamic scholars of the Prophet of Islam in the nineteenth and early twentieth centuries. This research tries to answer the question what was the effect of evangelism on the imagination of the Prophet of Islam in the nineteenth and early twentieth centuries? The fact is that there is a close relationship between the hegemony of colonialism and evangelism in the nineteenth and early twentieth centuries, as evangelism aims to create a Suitable thinking space to accept colonialism. At the same time, Islamic countries were a target for colonialism. As a result, evangelism alongside colonialism challenged manifestations of Islam's civilization, and he kept them out of attachment to his civilization and prepared them for Western domination. So this hypothesis is relevant that missionary writers with hostile views tried to portray the Prophet of Islam as a liar and therefore to weaken the foundations of Islamic civilization and to welcome Muslims to Western civilization with its manifestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evangelism
  • Prophet of Islam
  • English-Speaking Islamic Scholars
  • Imagination
  • Colonialism
  • Missionary
کتابشناخت
احمد، ابراهیم خلیل (1964) المستشرقون و المبشرون فی العالم العربی و الاسلامی، مکتبه الوعی العربی.
آسابرگر، آرتور(1373) روش‌‌های پژوهش رسانه‌‌ها، مترجم: محمد حافظی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌‌ها.
اسفندیار، محمود رضا (1386) «نگاهی به مجادلات قلمی هنری مارتین و عالمان عصر قاجار دربارۀ نبوت خاصه»، نیمسال‌نامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادیان، سال1، شمارۀ 2
اسعدی، مرتضی (1381) مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای دوم واتیکان(1965م) تهران: انتشارات سمت.
دانستان، جان لسلی (1831) آیین پروتستان، مترجم: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، تهران: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
رانسیمان، استیون (1371) تاریخ جنگ‌‌های صلیبی، مترجم: منوچهر کاشف، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
رسول‌‌زاده، عباس و جواد باغبانی (1395) شناخت کلیسای پروتستان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، و مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
شاو، استنفورد جی (1375) تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه جدید، مترجم: محمود رمضان‌‌زاده، جلد2، مشهد: آستان قدس رضوی.
صانعی، مرتضی (1392) «تأملی بر رویکرد تبشیر کاتولیکی در جوامع اسلامی» معرفت ادیان، دورۀ 4، شمارۀ 2.
صمیمی، مینو (1382) محمد (ص)در اروپا (داستان هزارسال افسانه‌سازی و دروغ‌پردازی در غرب)، مترجم: عباس مهرپور، تهران: انتشارات اطلاعات.
مینوی، مجتبی (1348) اسلام از دریچۀ چشم مسیحیان. تهران: حسینیۀ ارشاد نشر فرهنگ اسلامی.
نعمانی، شبلی و سید سلیمان الندوی (1917) دایرة‌المعارف فی سیرة‌النبی.[بی‌جا]:[بی‌نا]
Bennett, Clinton. (2009). Victorian Images of Islam. Gorgias Press.
Coarolin, Lewis. (2014). Establishing India: British Women’s Missionary Organisations and Their Outreach to The Women and Girls of India 1820-1870. The University of Edenburgh.
Foster, Charles. (1829). Mahometanism unveiled. London: J.Duncan.
Gairdner, W.H.T. (1919)” Mohammad without comouflage: Ecce Homo… Arabicus”. The Moslem World. vol. ix, no. p.p 25-57.
 Hourani, Albert. (1990). Islam in European Thought. Cambridge University.
Hughes, Thomas Patrick. (1885). A Dictionary of Islam: Being A Cyclopaedia of The Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, Together with The Technical and Theological Terms, of The Muhammadan Religion.
 Jessup, Henry Harris. (1879). Mohammedan Missionary Problem. Philadelphia: PRESBYTERIAN BOARD OF PUBLICATION
ــــــــــــــ . (1891). The Greek Church and Protestant Mission. New York: Orthodox Eastern Church Building.
Johnston, Anna. (2003). Missionary Writing and Empire, 1800-1860. Cambrridge University Press.
Kenneth, Cragg (1981).” Temple Gairdner s Legacy”International Bulletin of Missionary research.October.p.p.164-167.& “w.h.t Gairdner(William Henry Templ,1873-1926)”School of theology history of missionary.{ 2018/1/15}
Koelle, S.W. (1888). Mohammed and Mohammedanism. London: Waterloo Place.
Margoliouth, D.S. (1905). Mohammad and The Rise of Islam. London: G.P.Putnam’s Sons.
Maurice, John Frederick Denison. (1854). The Religions of The World and Their Relations to Christianity. London: Gould Lincoln.
Muir,William (1878). Life of Mahomet.London: Smith, Elder, Co., 15 Waterloo Place.
oxford dictionary of national biography.smith,Reginald Bosworth.Eric Graham.
Powell, Avril A. (2010). Scottish Orientalists and India (The Muir Brothers, Religion,Education and Empire.Great Britain: Boydell & Brewer.
Tisdall, W.St. Clair. (1904).  A Manual of The Leading Muhammadan Objections to Christianity. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
ــــــــــــ . (1895).  The Religion of The Crescent. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
. Zwemer, Samuel. M. (1900). Arabia: The Cradle of Islam. London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
  ــــــــــــ. (1907).  Islam: A Challenge to Faith. New York: Student Volunteer Movement for Foreign Missions.
ــــــــــــ. (1916).  The Disintegration of Islam.  London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
  ــــــــــــ. (1906).  The Mohammedan World To-Day. London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
Yusuf, Mr. T. A (2012). ISLAMIC STUDIES AND ORIENTALISM. NATIONAL OPEN UNIVERSITY OF NIGERIA.

List of sources with English handwriting
-        Aḥmad, Ebrāhīm ḵalīl (1964), Al- Mostašreqūn va al-Mobašerūn fi al-‘Ālam al-‘Arabī va al-Eslāmī, Maktaba al-Va ī al-‘Arabī.
-        As‘adī, Mortażā (1381 Š.), Moṭāle ‘āt-e Eslāmī dar Ḡarb-e Engelīsī Zabān az Āḡāz tā Šurā-ye Dovvom-e Vātīkān (1965), Tehran: Samt. [In Persian]
-        Esfandīyār, Maḥmūdrezā (1386 Š.), “Negāhī ba Moĵadelāt-e Qalamī-ye Henri Martyn dva ‘Ālemān-e ‘Aṣr-e Qāĵār darbāra-ye Nabovvat-e ḵāṣa”, Peĵūhešnāna Adyān, 1, No. 3. [In Persian]
-        No‘mānī, Šeblī; al-Nadāvī, Sayyed Solaymān (1917), Dāerat al-Ma‘āref fi Sītat al-Nabī.
-        Rasūlzāda, ‘Abbas; Bāḡbānī, ĵavād (1395 Š.), Šenāḵt-e Kelīsā-ye Protestān, Tehran: Samt, Markaz-e Taḥqīq va Tusa‘e ‘Ulūm-e Ensānī, Moasesa Āmūzešī va Peĵūhešī Emām ḵomaīnī. [In Persian]
-        Ṣāne‘ī, Mortażā (1392 Š.), “Ta‘amolī bar Tabšīr-e Kātolīkī dar ĵavāma’ Eslāmī”, Ma‘refat-e Adyān, 4, No. 2. [In Persian]
-        Ṣamīmī, Mīnū (1348 Š.), Eslām az Darīča Čašm-e Masīhīān, Tehran: Ḥosseinīya Eršād Našr-e Farhang-e Eslāmī. [In Persian]
 
References in English
-        Asa Berger, Arthur (1998), Media research techniques, Thousand Oaks: Sage Publications.
-        Bennett, Clinton (2009), Victorian Images of Islam, Gorgias Press.
-        Coaroline, Lewis (2014), Establishing India: British Women’s Missionary Organisations and Their Outreach to The Women and Girls of India 1820-1870, The University of Edinburgh.
-        Dunstan, John Leslie (1963), Protestantism, United Church Press.
-        Forster, Charles (1829), Mahometanism Unveiled: an Inquiry in which that Arch-heresy, its Diffusion and Continuance, London: J. Duncan.
-        Gairdner, W.H.T. (1919) “Mohammad without Camouflage: Ecce Homo Arabicus”, The Moslem World, Vol. ix, no. pp. 25-57.
-        Graham, Eric (2020), “Smith, Reginald Bosworth”, Revised by M. C. Curthoys, Oxford dictionary of National Biography, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/36153
-        Hourani, Albert (1990), Islam in EuropeanThought, Cambridge: Cambridge University Press.
-        Hughes, Thomas Patrick (1885), A Dictionary of Islam: Being A Cyclopaedia of The Doctrines, Rites, Ceremonies, and Customs, together with The Technical and Theological Terms, of The Muhammadan Religion.
-        Jessup, Henry Harris (1879), Mohammedan Missionary Problem, Philadelphia: Presbyterian Board of Publication.
-        Jessup, Henry Harris (1891), The Greek Church and Protestant Mission, New York: Orthodox Eastern Church Building.
-        Johnston, Anna (2003), Missionary Writing and Empire, 1800-1860, Cambridge: Cambridge University Press.
-        Kenneth, Cragg (1981), “Temple Gairdner s Legacy”, International Bulletin of Missionary Research, October, pp. 164-167.
-        Koelle, S. W. (1888), Mohammed and Mohammedanism, London: Waterloo Place.
-        Margoliouth, D.S. (1905), Mohammad and The Rise of Islam, London: G. P. Putnam’s Sons.
-        Maurice, John Frederick Denison (1854), The Religions of The World and Their Relations to Christianity, London: Gould Lincoln.
-        Muir, William (1878), Life of Mahomet: From Original Sources, London: Smith, Elder & Co.
-        Powell, Avril A. (2010), Scottish Orientalists and India (The Muir Brothers, Religion, Education and Empire), Great Britain: Boydell & Brewer.
-        Runciman, Steven (1951, 1952, 1954), A History of the Crusades, 3 Vol., Cambridge: Cambridge University Press.
-        Shaw, Stanford J.; Shaw, Ezel Kural (1976-1977), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 Vol., Cambridge University Press.
-        Tisdall, W. St. Clair. (1904), A Manual of the Leading Muhammadan Objections to Christianity, London: Society for Promoting Christian Knowledge.
-        Tisdall, W. St. Clair. (1895), The Religion of The Crescent, London: Society for Promoting Christian Knowledge.
-        Zwemer, Samuel. M. (1900), Arabia: The Cradle of Islam, London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
-        Zwemer, Samuel. M. (1907), Islam: A Challenge to Faith. New York: Student Volunteer Movement for Foreign Missions.
-        Zwemer, Samuel. M. (1916), The Disintegration of Islam.  London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
-        Zwemer, Samuel. M. (1906), The Mohammedan World To-Day. London and Edinburgh: Fleming H. Revell Company.
-        Yusuf, T. A; Ahmed, A. F.; Mustapha, A. R.; Sarumi, K. W. (2012), Islamic Studies and Orientalism, National Open University of Nigeria.