نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران

چکیده

دانش روایت‌‌شناسی، امکانی است برای پژوهشگران تاریخ در بررسی و نقد روایت‌‌های مختلف تاریخی و درک آنها. این دانش با بررسی عناصری چون زمان در قالب نظم، تداوم (دیرش) و بسامد و نیز بررسی شخصیت و شخصیت‌‌پردازی، زاویۀ دید و کانونی‌‌شدگی، سطوح معنایی و... در فهم روایت به محقق کمک شایانی می‌‌کند. پژوهش حاضر با بررسی مقایسه‌‌ای روایت سقیفه در تاریخ طبری و تاریخ‌نامۀ طبری(بلعمی) با استفاده از روش نقد روایت‌‌شناسانه از جهتِ تداوم یا دیرش زمانی و بسامد، به بررسی تفاوت این روایت‌‌ها از یک واقعه می‌‌پردازد و نشان می‌‌دهد که طبری با استفاده از بسامد مکرر و ارائۀ شش روایت از سقیفه امکان بازنمایی ابوبکر و عمر را به عنوان کانون روایت فراهم کرده است و در همین حال برخی از صداهای حاضر در سقیفه را نیز حذف می‌‌کند. بر خلاف تاریخ طبری، تاریخ بلعمی با افزودن بر تداوم زمانی روایت، امکان گنجاندن شخصیت‌‌های بیشتری در روایت سقیفه را مهیا کرده است و بدین‌ترتیب ضمن افزودن به صداهای موجود در روایت، مطالبی را در روایت سقیفه وارد می‌‌کند که در روایت طبری وجود ندارد و اصولاً جزء صداهای خاموش به شمار می‌‌رود. بلعمی با این کار ضمن به چالش‌کشیدن روایت دو قطبی طبری، صدای طرفداران علی(ع) و عباس عموی پیامبر را در روایت سقیفه وارد می‌‌کند. به‌این‌ترتیب روایت‌‌های بلعمی و طبری از سقیفه را می‌‌توان روایت‌‌هایی مستقل از هم به حساب آورد، روایت‌‌هایی که نشان می‌‌دهند مورخان در مقام کنشگران تاریخ عمل می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historians as Actors in the Report of Historical Events; A Comparative Study of Saqῑfe Narrative in History of Tabarῑ and History of Bal‘amῑ

نویسنده [English]

  • Mahdi Raf‘atipanaᾱh Mehrᾱbᾱdī

Assistant Professor, Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT).

چکیده [English]

Narratology enables historians to study and critique different historical narratives and understand them. This knowledge helps researchers understand narratives by examining elements such as Time (in the form of order, duration, and frequency), Character and Characterization, Angle of vision and Focalization, Semantic levels, and so on. This article uses narrative critique to show the difference between Saqīfe Narrative in terms of time duration and frequency in History of Tabarī and History of Bal'amī. It shows that Tabarī, using repetitive frequency and presenting six narratives of Saqīfe, provides the possibility of representing Abūbakr and 'Umar as the center of the narrative, and while doing this, ignores some of the voices in Saqīfe. Quite contrary, by expanding the duration of the Saqīfe narrative, the history of Bal'amī allows more characters to include. In this way, on the one hand, it adds more voices in the narrative, and on the other hand, it challenges Tabarī narrative. Therefore Bal'amī can introduce the voices of Ali and Abbᾱs᾿ advocates in the Saqīfe Narrative. In this way, Bal'amī and Tabarī can be considered independent narratives about Saqīfe. That shows historians as actors of history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratology
  • Time in Narrative
  • Time Duration
  • Saqīfe
  • History of Tabarī
  • History of Bal‘amī
کتاب‌شناخت
بلعمی، ابوعلی(1378) تاریخ‌نامۀ طبری، تصحیح محمد روشن، تهران: سروش.
حری، ابوالفضل(1392) جستارهایی در باب نظریۀ روایت و روایت‌‌شناسی، تهران: خانه کتاب.
تولان، مایکل جی(1383) درآمدی نقادانه- زبان‌‌شناختی بر روایت، ترجمۀ ابوالفضل حری، تهران: فارابی.
راغب، محمد(1394) «نقش شکاف‌‌های زمانی در اعتبار راوی در نیمۀ نخست تاریخ بیهقی موجود»، فصل‌نامۀ مطالعات تاریخ اسلام، سال7، شمارۀ27، زمستان.
رزمجو، جمال(1395) «روایت‌‌شناسی و دانش تاریخ: تحلیل روایت‌‌شناسانۀ دو گزارش از رخداد سقیفه‌بنی‌ساعده»، فصل‌نامۀ جندی‌شاپور، سال2، شمارۀ6، تابستان. 58-69.
ژوو، ونسان(1394) بوطیقای رمان، ترجمۀ نصرت حجازی، تهران: علمی و فرهنگی.
سجادی، صادق و عالم‌زاده، هادی(1382) تاریخ‌نگاری در اسلام، تهران: سمت.
شیخ مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان،(1364) الامالی، ترجمۀ حسین استاد ولی، مشهد: آستان قدس رضوی.
الطبری، ابوجعفرمحمدبن‌جریر(بی‌‌تا) تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، جلد3، بیروت: دار سویدان.
مادلونگ، ویلفرد(1377) جانشینی حضرت محمد، ترجمۀ احمد نمایی، مشهد: آستان قدس رضوی.
یعقوبی، ابن‌واضح احمدبن‌اسحاق(1382) تاریخ یعقوبی، ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی، تهران: علمی و فرهنگی.
Genette, Gerard, (1983), narrative discourse: an essay in method, cornell university press.
 
List of sources with English handwriting
Sources
-       Bal‘amī, Abū ‘Alī (1378 Š.), Tārīnāma abarī, edited by Moḥammad Rošan, Tehran: Sorūš.[In Persian]
-       Ḥorrī, Abulfażl (1392 Š.), Ĵostārhāīī dar Bāb-e Naarīīa-e Revāyat va Revāyatšināsī, Tehran: ḵāna Kitāb. [In Persian]
-       Razmĵū, Moḥammad (1394 Š.), “Rivāyatšināsī va Dāniš-e Tārīḵ: Taḥlīl-e RivāyatSināsāna-ye do Gozāriš az Roḵdād-e Saqīfa banī Sā‘ada” Falnāma-e Ĵondīšāpūr, 2, No. 6, pp. 58-69. [In Persian]
-       Rāḡib, Moḥammad (1394 Š.), “Naqš-e Šikāfhā-ye Zamānī dar E ‘tibār-e Rāvī dar Nīma-ye Naḵost-e Tārīḵ-e Bayhaqī-e Moĵūd”, Falnāma-e Moātli’āt-e Tārī-e Eslām, 7, No. 27. [In Persian]
-       Saĵĵādī, Ṣādiq; Hādī ‘Ālemzādeh (1382 Š.), Tārīnigārī dar Eslām, Tehran: SAMT. [In Persian]
-       Šayḵ Mofīd, Moḥammad b. Moḥammad b. No‘mān (1364 Š.), Al-Amālī, translated by Ḥosayn Ostād Valī, Mashhad: Āstān-e Qods Rażavī. [In Persian]
-       Ṭabarī, Abū Ĵafar Moḥammad b. Ĵarīr (n. d.), Tārī-e al- abarī: Tārī al-Omam va al- Molūk, Vol. 3, Beirut: Dār Sevīdān.
-       Yaqūbī, Ebm Vāżiḥ Aḥmad b. Edḥāq (1382 Š.), Tārī-e Yaqūbī, translated by Moḥammad Ebrāhīm Āyatī, Tehran: ‘Elmī va Farhangī. [In Persian]
English and French Sources
-       Madelung, Wilfred (2008), The Succesion to Muhammad, Cambridge University Press.
-       Genette, Gerard (1983), Narrative Discourse: An Essay in Method, Cornell University Press.
-       Jouve, Vincent (2015), Poétique du roman, ARMAND COLIN.
-       Toolan, Michael (2012), A Critical Liguistic Introduction, Routledge.