دوره و شماره: دوره 30، شماره 25، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-330 (بهار و تابستان 1399) 
3. تبیین مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری عباس زریاب‎ خویی

صفحه 99-121

10.22051/hph.2019.22799.1279

یعقوب پناهی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر؛ سیّد هاشم آقاجری


5. بررسی زمان‌‌مندی روایت در اکسیر التواریخ بر پایۀ نظریه ژرار ژنت

صفحه 123-146

10.22051/hph.2021.32333.1455

محبوبه طاهری؛ عباس سرافرازی؛ محمود خواجه میرزا؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمدنبی سلیم