نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته هنر اسلامی، گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار ، رشته هنر اسلامی، گروه هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

از کتاب‌های چاپ سنگی مصور، «در بیان قصۀ حضرت سلیمان» است که ضمن روایتگری به زبان عامیانۀ عصر قاجار، دارای شاخصۀ بصری غرائب‌‌نگاری است. مقالۀ حاضر با رویکرد آیکونوگرافی و با روش توصیفی‌تبیینی بدین سؤال پاسخ می‌دهد: این موجودات غریب به چه نحوی در نگاره‌‌های کتاب مذکور تصویر شده‌‌اند و منشأ شکل‌‌گیری‌‌شان چیست؟ نتایج نشان می‌‌دهند در نگاره‌‌ها، موجودات غریب خیالی، در قالب نیروهای خیر و شر با سایر عناصر تجسمی ترسیم شده‌‌اند و منشأ شکل‌‌گیری‌‌شان هنرهای تمدن جیرفت، چین و نقش‌‌برجسته‌‌های هخامنشی و ساسانی است، نیز با منشأ بهره‌‌وری از اسطوره‌‌های بین‌‌النهرین، چین، هند، مصر و همچنین نمادهایی از تمدن‌‌های عیلام و لرستان، هنر اروپای قرون وسطی و پس از آن، که در تجسم‌‌بخشیدن به این نیروها دیده می‌‌شود. نمادهای مشهود در نگاره‌‌ها ازجمله موجودات با چهار دست یا دست شاخدار، تک‌‌چشم، دستکش، ستاره، زنگوله، شیپور، بعل، دلقک و پان هستند که ریشه در تفکرات هنرهای عبری و یونانی دارند و آگاهانه چه به لحاظ فرم، اصول و قواعد بصری و چه به لحاظ بار معنایی به کار گرفته شده‌‌اند تا روایتگر این کتاب باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Grotesque in the Lithographic Pictorial Version of “the Story of His Highness Solomon”

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asgari 1
  • Fahime Zarezadeh 2

1 PhD student, Field of Islamic Art, Department of Islamic Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran,

2 Assistant Professor, Department of Art Research, Department of Islamic Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Amongst the lithographic pictorial books is the one named "expressing the story of His Highness Solomon" that, meanwhile narrating in the Qajar Era's colloquial language, possesses the visual feature of grotesque. The present article adopts an iconological approach and uses a descriptive-elaborative method to answer how these strange creatures were depicted in the pictures of the book mentioned above, and what has been the source of their formation? The results indicated that the strange imaginary creatures displayed in the pictures had been drawn along with the other visual elements within the good and evil forces' format. The source of their formation has been the arts of the Jiroft and China  civilizations, the Achaemenid and Sassanid reliefs and inscriptions,  the Mesopotamian, Chinese, Indian and Egyptian myths, and additionally symbols of the civilizations in Elam, Lorestan, medieval European art and later eras. all of which have been applied for the embodiment of these forces. Amongst the symbols evident in the paintings, there are creatures with four hands or horned hands, creatures with one eye and with hands in gloves as well as things like stars, bells, trumpet, idols and also persons like clown and Pan, a woman, all of which are rooted in the Hebrew and Greek arts' thoughts. They have been utilized consciously in terms of both form and visual principles and regulations and semantic load to be the narrator of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithography
  • Grotesque
  • Symbol
  • Image
  • Myth
کتاب‌شناخت
ال.دی. کوپر، روبرت(1394) فراماسونری؛رازها و رمزهای ناگشوده، ترجمۀ سعید کریم‌پور، تهران: سبز.
امین خندقی، جواد(1395) شناخت و بررسی شیطان‌پرستی، مشهد: مؤسسۀ فرهنگی ولاء منتظر (عج).
الگار، حامد(1360) درآمدی بر تاریخ فراماسونری در ایران، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: گستره.
بروس میت فورد، میراندا(1388) نمادها و نشانه‌ها در جهان، ترجمۀ زهرا تاران، تهران: کلهر.
بوکر، جان(1389) ادیان جهان؛ تحقیق و پژوهش در ادیان بزرگ، ترجمۀ سیدنیما اورازانی و سیده الهه حسینی‌پرور، تهران: سایه گستر.
سرلو، خوان ادواردو (1389) فرهنگ نمادها، ترجمۀ مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.
طاهری، صدرالدین(1396) نشانه‌شناسی کهن‌الگوها در هنر ایران و سرزمین‌های مهاجر، تهران: شورآفرین.
عبدی، ناهید(1390) درآمدی بر آیکونولوژی، تهران: سخن.
عابدی، محمدرضا(1392) در محضر تاریکی، تهران: کانون اندیشۀ جوان.
قلی‌زاده، خسرو(1392) دانشنامۀ اساطیر جانوران، تهران: پارسه.
کوپر، جی.سی(1392) فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: علمی.
گرکنی، راضیه و محمد عبدلی(1392) اسطوره‌های غرب، تهران: جمال هنر.
گری، جان(1378) اساطیر خاور نزدیک؛ بین النهرین، ترجمۀ محمدحسین باجلان فرخی، تهران: اساطیر.
گلسرخی، ایرج(1377) تاریخ جادوگری، تهران: علمی.
یحیی، هارون(1376) مبانی فراماسونری، ترجمۀ جعفر سعیدی، تهران: انقلاب.
گاردنر، هلن(1398) هنر در گذر زمان، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه.
معصومی، غلامرضا(1393) دایرة‌المعارف اساطیر و آیین‌های باستانی جهان، تهران: سورۀ مهر.
نصری، امیر(1391) «خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی»، فصل‌نامۀ کیمیای هنر، سال1. شمارۀ 6.
هال، جیمز(1398) فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
هینلز، جان(1391) شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه.
Algar, Hamid (1981). History of Freemasonry in Iran. Translated by Yaghoub Ajand. Tehran: Gostereh.
Abedi, Mohammad Reza (2013). In the Dark. Tehran: Andishe Javan
Abdi, Nahid. (2011). Introduction to Iconology.Tehran. Sokhan.
Abdoli, Mohammad ؛Razieh Garkani(2013). West Myths.Tehran: Jamale Honar.
Bruce-Mitford, Miranda (2009) The Illustrated Book Of Signs And Symbols.Tehran.Kalhor
Bowker, John Westerdale.2010. World religions. Translated by Seyed Nima Orazani and Seyed Elahe Hosseini Parvar. Tehran:Sayegostar
Bloom. M. Blair,Sheila, Jonathan. the Art and Architecture of Islam 1250-1800, Hong Kong. Print:Singapore. Yale University Press.
Cirlot, Juan Eduardo. 2010. A dictionary of symbols. Translated by Mehrangiz Ouhadi. Tehran: Dastan
Cooper, Robert L. D (2015). Cracking the Freemasons Code: The Truth About Solomon's Key and The Brotherhood (Translate: Saeie Karimpur). Tehran: sabz
Dehejia ,Vidya ؛ B. Coburn, Thomas.(1999). Devi: The Great Goddess. Munich: the Arthur M. Sackler Gallery  
Gholi Zadeh. Khosro (2013) Mythological Encyclopedia Of Animals.Tehran.Parseh.
Gardner, Helen (2019). Art Through the Ages. (Translate: Mohammad Taghi Faramarzi). Teharan: Negah.
 
Gray, John. 1999. Near Eastern mythology. Translated byBajlan Farrokhi.First Edition. Tehran. Asatir
Golsorkhi, Iraj. 1998. History of Witchcraft. First Edition. Tehran: Elmi
Jean C, Cooper (2013). An Illustrated Encyclopaedia Of Traditional Symbols. (Translate: Roghayeh Behzadi). Tehran: Elm.
Khandaghi, Amin (2016). The study & the criticism of Satanism. Qom: Vala- Montazer.
Masoumi, Gh. (2012). Encyclopedia of Mythology & Ancient. Tehran: Soore Mehr.http://kimiahonar.ir/browse.php?a_id=69&sid=1&slc_lang=fa
Nasri, Amir. (2013). The Quarterly Periodical of The Advanced Research Institute of the Arts. Kimiya-ye-Honar. The first year. No. 6. pp7-20
Taheri, Sadreddin (2017). The Semiotics of Archetypes: in the art of ancient iran and its adjacent cultures. Tehran. Shour Afarin
Yahya, Harun. 1997. Yahudilik va Mosonluk. Translated by Jafar Saeedi. Tehran.Enghelab
برگرفته از سایت موزۀ متروپولیتن(The Celestial Map- Northern Hemisphere )، تاریخ مراجعه:20/3/98
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/358366 cmaa-museum.org
خبرگزاری صدا و سیما، نگهداری500 شیء باستانی در موزۀ جیرفت، تاریخ مراجعه: 25/8/99
برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد حسین انصاریان، شیطان‌پرستی، نمادها و کتب، تاریخ مراجعه: 15/6/99
برگرفته از سایت خبرگزاری بین‌المللی قرآن، خبرنگاران افتخاری، تاریخ مراجعه:15/6/99
برگرفته از سایت تاریخ ادیان Histoire des religions ، تاریخ مراجعه: 25/8/99
 
List of sources with English handwriting
Persian Sources
-       Amīn ḵandaqī, Ĵavād (1395 Š.), Šināt va Barrasī-ye Šayānparastī, Mashhad: Moassisa-e Farhangī Volā Montaẓir.[In Persian]
-       ‘Abdī, Nāhīd (1390 Š.), Darāmadī bar Aikonology, Tehran: Soḵan. [In Persian]
-       ‘Ābidī, Moḥammad Reżā (1392 Š.), Dar Mażar-e Tārīkī, Tehran: Kānūn-e Andīša-ye Ĵavān. [In Persian]
-       Garakanī, Moḥammad; Rāżīa Abdolī (1392 Š.), Osūrahā-ye arb, Tehran: Ĵamāl-e Honar. [In Persian]
-       Golsorḵī, Īraĵ (1377 s.), Tārī-e Ĵādūgarī, Tehran: ‘Elmī. [In Persian]
-       Ma‘sūmī, Ḡolām Reżā (1393), Daerat al-Ma‘ārif Asāīr va Āīīnhā-ye Bāstānī-e Ĵahān, Tehran: Sūra Mihr. [In Persian]
-       Naṣrī& Amīr (1391), “Ḵāniš Taṣvīr az Dīdgāh-e Ervīn Pānovskī”, Falnāma Kīmīā-ye Honar, 1, No. 6, pp. 7-20. [In Persian]
-       Qolīzāda, ḵosro (1392 Š.), Dānišnāma-ye Asāīr-e Ĵānavarān, Tehran: Pārsa. [In Persian]
-       Ṭāhirī, Ṣadr al-Dīn (1396 Š.), Nišāna Šināsī-e Kohan Olgūhā dar Honar-e Īrān va Sarzamīnhā-ye Mohāĵir, Tehran: Šūrāfarīn. [In Persian]
 
 
English and Turkish Sources
Algar, Hamid (1970), “An Introduction to the History of Freemasonry in Iran,” Middle Eastern Studies, 6, 76-96.
-       Bowker, John (2006), World Religions: The Great Faiths Explored and Explained, DK.
-       Bruce-Mitford, Miranda (1996), Illustrated Book of Signs & Symbols, DK ADULT.
-       Cirlot, Juan Eduardo (1993), A Dictionary of Symbols, Barnes & Noble Books.
-       Cooper, J. C. (1987), An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, Thames & Hudson.
-       Cooper, Robert, D. (2007), Cracking the Freemasons Code: The Truth About Solomon’ss Key and the Brotherhood, Arita Books.
-       Gardner, Helen (1926), Art Through the Ages, Cengage.
-       Gray, John (1985), Near Eastern Mythology (Library of World Myths and Legends), Peter Bedrick Books.
-       Hall, James (1996), Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, Routledge.
-       Hinnells, John (1997), Persian Mythology, Chancellor.
-       Yaḥyā, Hārūn (1986), Yahudilik ve Masonluk, Sezgin Neşriat.
 
-      موزه متروپولیتن(The Celestial Map- Northern Hemisphere )، تاریخ مراجعه:20/3/98
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/358366 cmaa-museum.org
 
-      خبرگزاری صدا و سیما، نگهداری500 شی باستانی در موزه جیرفت، تاریخ مراجعه: 25/8/99
پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد حسین انصاریان- شیطان پرستی- نمادها و کتب، تاریخ مراجعه: 15/6/99
 
-      خبرگزاری بین المللی قرآن، خبرنگاران افتخاری، تاریخ مراجعه:15/6/99
 
-      تاریخ ادیان Histoire des religions ، تاریخ مراجعه: 25/8/99
http://www.centremultimedia.com/exporeligions/hindouisme.htm