دوره و شماره: دوره 30، شماره 26، پاییز و زمستان 1399، صفحه 15-320 
11. بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد

صفحه 265-296

10.22051/hph.2021.22358.1268

فاطمه نصرالهی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ ناصر تکمیل همایون؛ هوشنگ خسروبیگی