نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه تاریخ در دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) از معدود پژوهشگرانی است که در عرصۀ مطالعات تاریخی از سبک ویژه و منحصربه‌فردی برخوردار است؛ در این سبک، اتکا به دانش‌های کمکی تاریخ وجه بارز و برجسته‌ای دارد. او با اینکه شأن استقلالی تاریخ را به‌مثابۀ یک دیسیپلین و رشتۀ علمی پذیرفته و سال‌ها در این عرصه به تدریس و پژوهش اهتمام ورزیده است، سر نیازمندی تاریخ به دانش‌های کمکی را در چه می‌داند و غفلت از آن ها را موجب پدیدآمدن کدام نقیصه می‌شمارد. یافته‌های این پژوهش که مبتنی بر روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی است، نشان می‌دهد که باستانی پاریزی از آنجا که تاریخ را دانشی مصرف‌کننده می‌داند، بر این باور است که این شاخه از معرفت، با استفاده از یافته‌های دانش‌های کمکی، مانندِ جغرافیا و باستان‌شناسی، می‌تواند بر زوایا و خبایای گذشته پرتوافشانی کند و آن ها را به عرصۀ شناخت، توصیف و تبیین بهتر بکشاند و غفلت از این دانش‌ها، در حکم محرومیت از داده‌ها و یافته‌هایی است که می‌تواند امکان‌های یادشده را برای تاریخ‌پژوه فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Attention to the Auxiliary Sciences of History in Bastani Parizi’s View (Case Study: Geography and Archeology)

نویسندگان [English]

  • Fakhri Zangiabadi 1
  • Ali Nazemianfard 2
  • Hadi Vakili 3

1 PhD Candidate in History of Islamic Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Mohammad Ibrahim Bastani Parizi (1304-1393) is one of the few researchers who has a special and unique style in the field of historical studies. In this style, reliance on the auxiliary sciences of history has a prominent aspect. Although he has accepted the independent status of history as a scientific discipline and has been teaching and researching in this field for many years,what is the secret of history's need for auxiliary sciences and neglect of them has caused Which defect counts? The findings of the present research which is based on qualitative method and descriptive-analytic approach show that Bastani Parizi, believing in the consumer nature of history as a field of knowledge, contains that the contribution of these auxiliary fields of knowledge will throw light on the hidden corners of the past and put them on the brightarena of clarification and better understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Geography
  • Archeology
  • Auxiliary sciences of history
کتاب‌شناخت
آبادیان، حسین (1394) «تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری باستانی پاریزی»، ایران‌نامه.
ایست، گوردون (1393) تاریخ در بستر جغرافیا، ترجمۀ حاتمی‌نژاد و پیغمبری، تهران: پژوهشکدۀ اسلام.
باستانی پاریزی، محمدابراهیم(1367) از سیر تا پیاز، تهران: علم.
_______________(آ) (1371) ماه و خورشید و فلک ، قم : خرم.
_______________ (ب) (1371) حماسۀ کویر ، قم : خرم.
_______________ (1371) «راهی به دل خوارزم»، آشنا، شمارۀ 7، صص59-54
_______________ (الف) (1378) خود مشت و مالی، تهران: نامک.
_______________ (ب)(1378) محبوب سیاه و طوطی سبز، تهران: پیمان.
_______________ (1380) کاسه کوزۀ تمدن، تهران :علم.
_______________ (آ) (1385) جامع‌المقدمات، تهران: علم.
_______________ (ب) (1385) فرمانفرمای عالم، تهران: علم.
_______________ (1388) زیر چل‌چراغ توی شاچراغ، تهران: علم.
_______________ (آ) (1392) هفت عروس و یک داماد، تهران: علم.
_______________ (ب) (1392) سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران: علم.
_______________ (1393) کوه‌ها با هم‌اند و ، تهران: علم.
برگ، پیتر (1376) «ضرورت همگرایی جامعه‌شناسی و تاریخ؛ نگاهی به رابطۀ نظریۀ اجتماعی و تاریخ»، ترجمۀ حسین‌علی نوذری، فصل‌نامۀ تاریخ معاصر ایران، شمارۀ 2، صص 93 - 122 .
بیکر، الن. اچ (1392) جغرافیا و تاریخ، ترجمۀ مرتضی گودرزی، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
پاپلی یزدی، محمدحسین (1381) «روابط متقابل انسان و محیط»، فصل‌نامۀ تحقیقات جغرافیایی، سال 17، شمارۀ2، صص8-31.
تکمیل همایون، ناصر؛ نظام‌آبادی، مهسا (1390) «تاریخ بدون باستان‌شناسی»، فصل‌نامۀ آزما، شمارۀ 83 ، صص 9 - 11 .
جردن،تری و راونتری، لستر (1380) مقدمه‌ای بر جغرافیای فرهنگی، ترجمۀ محمد سلیمانی و سیمین تولایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
جلالی، رضا (۱۳۷۳) «روش‌های باستان‌شناسی در مطالعه و شناخت آثار و بقایای اقوام و امم پیشین»، نشریۀ بیات، سال1، شمارۀ ۲،  قسمت دوم، صص ۱۷۳ -۱۶۶.
خیراندیش، عبدالرسول(1382) «نقد و نظر دربارۀ تاریخ‌نگاری دکتر باستانی پاریزی»، مجلۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 75.
______________(1383) تاریخ جهان، تهران: انتشارات کتب درسی آموزش و پرورش.
دان، راس‌ئی(1388) تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: سخن.
رضایی، زهره؛ الهیاری، فریدون؛ جعفری، علی‌اکبر (1397) «نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی»، فصل‌نامۀ تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهراء(س)، سال28، شمارۀ ۲۲، صص ۸۳ – ۶۱
رنجبر، محمدعلی(1395) «پارادایم‌شناسی باستانی پاریزی»، نشریۀ پژوهش‌های علوم تاریخی، شمارۀ 1.
ریترز، جورج( 1379) نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: علمی.
سرافراز، علی‌اکبر و تیموری، محمود(1388)«خلیج فارس بر اساس مطالعات باستان‌شناسی»، نشریۀ باغ نظر، سال6، شمارۀ 11، صص52-39
سروش، عبدالکریم (1370) تفرج صنع، تهران: سروش.
سعیدی، عباس(1378) مبانی جغرافیای روستایی، تهران: سمت.
شاه‌ملکی، رضا «هویت و انسان‌گرایی در تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی»، فصل‌نامۀ جندی شاپور، شمارۀ 2، تابستان 94
شکوئی، حسین(1375) اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، تهران: گیتاشناسی.
________  (1364) فلسفه جغرافیا، تهران:گیتاشناسی.
صدقی، ناصر (۱۳۸۸) «روش‌شناسی ابن‌خلدون در مطالعات تاریخی»، فصل‌نامۀ تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهراء(س)، سال19، شمارۀ ۲، صص 19-42.
عابدی سروستانی، احمد (1391) «تعامل انسان با طبیعت»، فصل‌نامۀ تحقیقات جغرافیایی، شمارۀ 107، صص483-514.
عسگرپور، وحید(1390) «استعمار، شرق‌شناسی و باستان‌شناسی»، نشریۀ سورۀ اندیشه، شمارۀ 50و51، صص230-226.
علیجانی، مهدی؛ شرفی، محبوبه (1399) «مقایسۀ تحلیلی جغرافی‌نگاری ابن‌خردادبه و اصطخری»، فصل‌نامۀ تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری دانشگاه الزهراء(س)، سال30، شمارۀ ۲۵، صص ۲۴۱ - ۲۱۵.
غلامرضا کاشی، محمدجواد؛ فرهانی منفرد، مهدی؛ اسماعیلی، حبیب‌الله (1387) «تاریخ و دیگر علوم انسانی در تعامل با یکدیگر»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 124، صص24-37.
کالینیکوس،آلکس(1392) ساختن تاریخ، ترجمۀ مهدی گرایلو، تهران: پژواک.
کلمرزی، عبدالرضا (۱۳۹۸) «باستانی پاریزی؛ پیوند تاریخ‌نگاری سنتی و نوین»، تاریخ‌نگاری نوین در ایران. از عصر ناصری تا انقلاب اسلامی، (مجموعۀ مقالات سومین کنگرۀ تاریخ‌دانان ایران)، به‌کوشش هدیه تقوی، تهران: نگاه گستران فردا.
کهن، گوئل (1393) «فراخ‌نگری و انگیزه‌پروری باستانی پاریزی»، نشریۀ بخارا، شمارۀ 99.
ملاصالحی، حکمت‌الله (1396) «پیوندها و پیوستگی‌های میان دانش باستان‌شناسی و تاریخ»، فصل‌نامۀ خردنامه، شمارۀ 18، صص 156- 137.
ملاصالحی، حکمت‌الله، پروین‌زاد، مهدی (1385) «باستان‌شناسی و تاریخ»، ماهنامۀ کیهان فرهنگی، شمارۀ 243 و 244، صص 21- 5.
ملاصالحی، حکمت‌الله(1382) «خانۀ تاریک تاریخ و پیل باستان‌شناسی»، مجلۀ باستان‌پژوهی، شمارۀ 11، صص16-11
_____________(۱۳۸۵) «نگاهی به تاریخ باستان‌شناسی»، نشریۀ کیهان فرهنگی، شمارۀ ۲۴۳ و ۲۴۴ ،صص ۲۷ تا ۲۵
____________(1392) «از قلم مورخان تا کلنگ باستان‌شناسان»، مطالعات باستان‌شناسی، دورۀ5، شمارۀ 1، صص126-109.
موسی‌پور نگاری، فریبا؛ مرتضوی، مهدی(1394)«گفته‌ها و ناگفته‌هایی دربارۀ باستان‌شناسی روندگرا»، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شمارۀ9، دورۀ5، صص26-7.
مولایی هشجین، نصرالله(1385)«چشم‌انداز جغرافیایی»، فصل‌نامۀ چشم‌انداز جغرافیایی، سال1، شمارۀ1، صص18-5.
نورائی‌نیا، زهره (1396) «پژوهشی در تعامل تاریخ و ادبیات با نگاهی به گذشتۀ ادبی ایران»، فصل‌نامۀ ادبیات فارسی، شمارۀ37، صص 126- 107
ودیعی، کاظم (1348) «رابطۀ جغرافیا با تاریخ»، مجلۀ بررسی‌های تاریخی، شمارۀ 19، صص200-191.
Carr, David (2001) “Place and Time: On the Interplay of Historical Points of View”, History and Theory, Vol.40, No.4, pp.153-167
Funari,Pedro(1997) “Archaeology, History, and Historical Archaeology in South America”, International Journal of Historical Archaeology, Vol. 1, No.3, pp.189-206-
Guelk,Leonard(1997) “ The Relation between Geograpgy and History Reconsidered”, History and Theory, Vol.36,No.2,pp.216-234
Jakle, John (1980) “Historical Geography:Focus on the Geographic Past and Historical Place”, Environmental Review, Vol.4,No.2,pp.2-5
Janssen,Lydia(2017) “The Rise of Axilliary Sciences in Early Modern National Historiography”, History of European Ideas,Vol.43, Issue 5, pp.427-441
Matthee,Rudi(2015) “Mohammad Ebrahim Bastani Parizi: Historian of Iran”, Perspectives on History,The Newsmagazine of The American Historical Association,Vol.53, Issue 4,p.36.
Mazour,Anatole(1971)Men and Nations,NewYork: Harcourt Brace Jovanovich,INC
Mises,Ludwig Von(1957)Theory and History, New Haven: Yale University Press.
Semple, Ellen. (1908) “Geographical Location as a Factor in History”, Bulletin of American Geographical society, Vol.XL, No.2, pp.65-81
Willams, Micheal(1992) “ The Relation of Environmental History and Historical Geograpgy”, Journal of Historical Geography, Vol.20, Issue 1,pp.3-21
 
List of sources with English handwriting
Persian
- ʿĀbedī Sarvestānī,ʾAḥmad(1391 Š) “Taʿāmol-e Ensān bā Ṭabīat”, Faslnāma-ye Taḥqīqāt-e  ǰoḡrāfīāī,No.107,pp.483-514 [ In Persian]
- Alijani ,Mehdi , Sharafi, Mahbobeh (2020) “Analytical Comparison of Ibn Khordadbeh and Istakhri's Geography Writing”, Historical  Perspective & Historigraphy, No.25,pp.215- 241  [ In Persian]
- ʿAsgarpūr,Vaḥīd(1390 Š) “ Estiʿmār,Šarq Šināsī va Bāstānšināsī”, aĵala-ye Sūra-ye ʾAndīša,No.51-52, pp.226-230  [ In Persian]
- Baker,Allen H.(1392 Š)ǰoḡrāfīā va Tārīḵ, translated by Mortażā Gūdarzī,TehraTehrānn: Pažūheškada-ye Tārīḵ-e Eslām [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm Ibrāhīm (1393 Š) Kūh-hā bā hamand  va,Tehrān: ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1367 Š)Az Sīr tā Pīāz, Tehrān:   ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1371 Š)”Rāhī be del Ḵārazm”, Āšenā,   No.7,PP54-59  [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1371 Š)Ḥamāsa-ye Kavīr, Qom: Ḵorram  [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1371 Š)Māh va Ḵoršīd va Falak, Qom:Ḵorram  [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1378 Š)Ḵod MoŠt va Mālī, Tehrān:Nāmak. . [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1378 Š)Maḥbūb-e Sīyāh va Ṭūṭī, Tehrān:Peymān . [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1380Š) Kāse Kūze-ye Tamaddon, Tehrān:ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1385 Š) ǰāmiʻ al-Moqadamāt, Tehrān:ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1385 Š)Farmānfarmā-ye ʻĀlam, Tehrān:ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1388 Š)Zīr-e Čel čerā Tūye Šāh čerāḡ,  Tehrān: ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1392 Š)Haft ʻArūs va Yek Dāmād,       Tehrān: ʻElm. [ In Persian]
- Bāstānī Pārīzī,Moḥammad Ibrāhīm(1392 Š)Sīyāsat va Eqteṣād-e Aṣr-e Ṣafavī,Tehrān: ʻElm. [ In Persian]
- Berg,Peter(1376 Š) “Żarūrat-e Hamgarāīī ǰāmai šināsī va Tārīḵ”, translated by Ḥossein ʻAlī Nowḏarī, Faṣlnāme-ye Tārīḵ-e Moāṣer, No.2, pp.93-122  [In Persian]
- Callinicos,Alex(1392 Š) Sāḵtan-e Tārīḵ, translated by Mahdī Garāylū,Tehrān: Pižvāk    [ In Persian]
- Donn,Rass(1388 Š)Tarīḵ Tamaddon va Farhang-e Jahān,translated by ʿAbdolḥossein Āḏarang,Tehrān: Soḵan [ In Persian]
- East,Gordon(1393 Š)Tārīḵ dar Bestar-e  ǰoḡrāfiā,translated by Ḥātamīnežād va Peyḡambarī, Tehrān: Pežūhiškada Tārīḵ-e Eslām. [ In Persian]
- Ḡolāmreżā Kāšī,moḥammad ǰavād; et. Al (1387 Š) “Tārīḵ va Dīgar ʿOlūm-e Ensānī dar Taʿāmol bā Yekdīgar”, Maĵala-ye Ketāb-e Māh-e Tārīḵ va  ǰoḡrāfīā,No,124,pp24-37  [ In Persian]
- Jalālī,Reżā(1373 Š) “Ravešhā-ye BāstānŠināsī  dar Moṭāleʻ-e va Šenāḵt-e Āţār va Baqāyā-ye ʾAqvām va Omam-e Pīšīn”, Našrīya-e Bayāt, Vol.1,No.2,pp166-173 [In Persian]
- Jordan,Terry; et. Al (1380 Š) Moqadamaīī Bar ǰoḡrāfīā-ye Farhangī,translated by Moḥammad Soleymānī va Sīmīn Tavallāīī, Tehrān: Pažūhešgā -e Farhang, honar va Ertebāṭāt  [ In Persian]
- Kalmarzī,ʿAbdol reżā(1398 Š) “Bāstānī Pārīzī; Peyvand-e Tārīḵnegārī-ye Sonnatī va Novīn dar Irān”,Maǰmuʿa Maqālāt-e Sevvomīn Kongira-ye Tārīḵdānān-e Irān, Edited by Hediye Taqavī,Tehrān: Negāh Gostarān-e Fardā Pežvāk  [ In  Persian]
- Ḵeyrandīš,ʿAbdolrasūl(1383 Š)Tārīḵ-e Jahān,Tehrān: Āmūzeš va Parvareš [ In Persian]
- Molla Salehi ,Hekmatollah (2013) “From the Pen of Historians to the Pickax of Archaeologists”, Journal of Archaeological Studies,Vol.5.No.1,pp.109-126 [In  Persian]
- Mollā Sāleḥī,Ḥekmatollāh(1382 Š) ) “Ḵāne-ye Tārīk-e Tārīḵ va Bāstānšenāsī”, Maǰale-ye Bāstān Pažūhī,No.11,pp.11-16.  [ In  Persian]
- Mollā Sāleḥī,Ḥekmatollāh(1385 Š) “Bāstānšenāsī va Tārīḵ”, Keyhān-eFarhangī,No.243-244,pp.5-21. [ In  Persian]
- Mollā Sāleḥī,Ḥekmatollāh(1385 Š) “Negāhī be Tārīḵ-e Bāstānšenāsī”,Keyhān-e Farhangī,No.243-244,pp.25-27. [ In  Persian]
- Mollā Sāleḥī,Ḥekmatollāh(1396 Š) “Peyvand-hā va Peyvastegī-ha-ye  Mīān-e Daneš-e Bāstānšenāsī va Tārīḵ”, Faslnāme-ye Ḵiradnāma,  No18,pp.137-156  [ In  Persian]
- Mosapour Negari  ,Fariba , Mortazavi, Mehdi  (2016) “Said and Unsaid about the Processual Archaeology”, Pazhohesh-ha-ye Bastanshenasi Iran, Vol.5, No.9, pp.7-26 [ In Persian]
- Mowlāī Hašǰīn,Nasrollāh(1385 Š) “ҪaŠmandāz-e ǰoḡrāfīāī”,Faslname-ye  ҪaŠmandāz-e ǰoḡrāfīāī, Vol.1, No.1, pp.5-18  [In  Persian]
- Nūrāī nīā,Zohre (1396 Š) “Pažūhešī dar Taʿāmol-e Tārīḵ va Adabīāt bā Negāhī be Gozašte-ye Adabī-ye Irān”,Faslnāme-ye Adabīāt-e Fārsī, No.37,pp.107-126  [In  Persian]
- Pāpolī Yazdī,Moḥammad Ḥossein (1381 Š) “Ravābeṭ-e Motaqābel-e Ensān va Moḥīṭ”, Faṣlnāme-ye Taḥqīqāt-e ǰoḡrāfīāīī, Vol.17, No.2, pp.8-31 [ In Persian]
- Ranjbar, Mohammad Ali (2017), “ The paradigm of Bāstāni Pārizi's Historiography”, Historical Sciences Studies. Vol.8, No.13, P. 37-56. . [In  Persian]
- Rezaii, Zohreh, Allahyari,   Fereydoon , Jafari, Aliakbar (2018) “Stance of Historiography for the Public in Bastani Parizi View, an Analytical Prospect”, Historical  Perspective & Historigraphy, No.22, pp.61-83 [ In Persian]
- Ritzer, George (1379 Š) Naẓarīye-hā-ye ǰāmʻe-e Šenāsī dar Dowrān-e Moʿāṣer, translated by Moḥsen ţalāţī, Tehrān: ʿElmi [ In Persian]
- Saīdī,ʿAbbas(1378 Š)Mabānī-ye ǰoḡrāfīā-ye Rūstāī,Tehrān: Samt [In Persian]
- Sarafrāz, ʿAlī Akbar; et. Al (1388 Š) “ Ḵalīǰ-e Fārs bar ʿAsās-e Moṭāleʻāt-e Bāstānṣenāsī, Maĵala-ye Bāḡ-e Naẓar, Vo.6, No.11, pp.39-52 [ In Persian]
- Sedghi, Naser (2009) “The Methodology of Ibn- Khaldun in Historical Studies, Historical  Perspective & Historigraphy, Vol.19, No.2, pp.19-41 [ In Persian]
- Šokūhī, Ḥossein (1364 Š) Falsafi ǰoḡrāfīā,Tehrān:Gītā Šenāsī  [ In Persian]
- Šokūhī, Ḥossein (1375 Š) ʾAndīše-hā-ye Now dar Falsafe ǰoḡrāfīā,Tehrān:Gītā Šenāsī  [In Persian]
- Sorūš,ʿAbdolkarīm (1370 Š) Tafarroǰ-e Sonʿ, Tehrān: Sorūš [ In Persian]
- Takmīl Homāyūn, Nāṣer; et. al (1390 Š) “Tārīḵ Bedūn-e Bāstānšenāsī”, Faṣlnāma-ye Āzmā, No.83, pp.8-31.  [ In Persian]
- Vadīʿī,Kāẓem(1348 Š) “Rābete-ye ǰoḡrāfīā bā TārīḴ”,Maǰale-e Barrasī-hā-ye TārīḴī, No.19, pp.191-200. [In  Persian]
 
English Source
 Carr, David (2001) “Place and Time: On the Interplay of Historical Points of View”, History and Theory, Vol.40, No.4, pp.153-167
Funari, Pedro (1997) “Archaeology, History, and Historical Archaeology in South America”, International Journal of Historical Archaeology, Vol. 1, No.3, pp.189-206-
Guelk, Leonard (1997) “The Relation between Geography and History Reconsidered”, History and Theory, Vol.36, No.2, pp.216-234
Jakle, John (1980) “Historical Geography: Focus on the Geographic Past and Historical Place”, Environmental Review, Vol.4, No.2, pp.2-5
Janssen, Lydia (2017) “The Rise of Axilliary Sciences in Early Modern National Historiography”, History of European Ideas, Vol. 43, Issue 5, pp.427-441
Matthee, Rudi (2015) “Mohammad Ibrahim Batani Parizi: Historian of Irān”, Perspectives on History, The Newsmagazine of The American Historical Association, Vol.53, Issue 4,p.36.
Mazour, Anatole (1971) Men and Nations, New York: Harcourt Brace Jovanovich, INC
Mises, Ludwig Von (1957) Theory and History, New Haven: Yale University Press.
Semple, Ellen. (1908) “Geographical Location as a Factor in History”, Bulletin of American Geographical society, Vol. XL, No.2, pp.65-81
Willams, Micheal (1992) “The Relation of Environmental History and Historical Geography”, Journal of Historical Geography, Vol.20, Issue 1, pp.3-21