نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)، تهران، ایران

چکیده

کهن‌‌ترین گزارش‌‌های تاریخی دربارۀ اسلام آغازین در سدۀ نخست هجری، منابع غیرعربی و غیراسلامی هستند و یکی از مهم‌ترین آنها، بخش پایانی کتاب رش‌‌ملّه اثر یوحنا بارپنکای به سریانی شرقی است. در این اثر مطالبی دربارۀ اختلاف‌‌های مسیحیان، نگرش مسیحیان به‌‌ویژه مسیحیان شرقی (نسطوری) دربارۀ کشورگشایی اعراب، برخی از کهن‌‌ترین باورهای اعراب و برخی رخدادهای فتنۀ دوم و چهره‌‌های مسلمان نقش‌‌آفرین در آن به‌‌ویژه در جزیره بیان شده است، اما شاید جالب‌‌ترین جنبۀ این اثر، قراردادن همۀ این رخدادها در درون طرحی فرجام‌‌شناختی و آخرالزمانی است که البته نگرشی غالب در میان مسیحیان و غیرمسیحیان در آسیای غربی و نیز شاید مسلمانان بوده است. مقالۀ پیش‌رو داده‌‌های موجود در این اثر در ارتباط با تاریخ و محیط آغازین اسلامی را تجزیه‌وتحلیل می‌‌کند و هر جا لازم بوده، آنها را با داده‌‌های منابع اسلامی مقایسه می‌‌کند. دربارۀ رخدادهای سرزمین جزیره، اطلاعات موجود در رش‌‌ملّه ارزش ویژه‌‌ای دارد. به‌طور کلی اگرچه رویدادنگاری بارپنکای اندک و گاه نادقیق‌‌ است، برای شناخت محیط آغازین اسلامی پرتوی تازه‌‌ای می‌‌افکند. بارپنکای همچون بسیاری از مسیحیان، چیرگی اعراب مسلمان را پیامد گناهان مسیحیان و البته امری سپنجی می‌‌انگاشته که نقطۀ اوج بلایای آخرالزمانی است که سرانجام به ظهور دوبارۀ مسیح خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Emergence of Arabs and the Dynamics of the Early Islamic Decades According to John Bār Penkāye

نویسنده [English]

  • Mohammad Ahmadimanesh

Assistant Professor, The Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.

چکیده [English]

The oldest historical accounts of early Islam and the first century AH are non-Islamic and non-Arabic sources in various languages, and one of these sources is the final section of the book Rish Melle by John Bār Penkāye in Eastern Syriac. In this text, some information about disagreements among Christians, the attitude of Christians especially Eastern Christians (Nestorians) toward the Arab conquests, some of the oldest beliefs of the Arabs, as well as some of the events of the Second Fitna and Muslim figures who played a role in it, especially in  Jazīrah, were expressed. But perhaps the most interesting aspect of this work is that it places all of these events within an eschatology scheme, which of course has been the dominant attitude among all Christians, as well as perhaps Muslims. The present paper analyzes this text in relation to early Islamic history and milieu and, where necessary, compares them with accounts from Islamic sources. The Information contained in Rish Melle about the events in Jazīrah is of special value. In general, although Bār Penkāye's chronology is sparse and sometimes inaccurate, it sheds new light on understanding the early Islamic milieu. More importantly, like many Christians, Bār Penkāye considers the Arab conquest a consequence of sinfulness among Christians and of course a temporary event that is the zenith of calamities befallen on people at the end of the world, which will eventually culminate in the second coming of Christ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aʿrāb
  • Bār Penkāye
  • Rish Melle
  • Nṣibin
  • Eschatology
ابن‌‌سعد، محمدبن‌سعد الزهری (1421ق/ 2001م) الطبقات الکبیر، تحقیقِ علی محمد عمر، قاهره، مکتبه الخانجی.
ابوالفرج اصفهانی، علی‌بن‌الحسین (1429ق/ 2008م) الاغانی، تحقیقِ احسان عباس و ابراهیم السعافین و بکر عباس، بیروت: دارصادر.
بلاذرى، احمدبن‌یحیى‌بن‌جابر (1417ق/1996م) جمل من انساب الاشراف، تحقیقِ سهیل زکار و ریاض زرکلى، بیروت: دارالفکر.
خلیفه‌بن‌خیاط، ابوعمرو خلیفه‌بن‌خیاط (1405ق/1985م) تاریخ خلیفه‌بن‌خیاط، تحقیقِ اکرم ضیاء العمری، الطبعه الثانیه، الریاض: دار طیبه.
ذهبى، شمس‌‌الدین محمدبن‌احمد (1413ق/1993م) تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمرى، الطبعه الثانیه، بیروت: دارالکتاب العربى.
سبئوس، اسقف باگراتونیک (1396) تاریخ سبئوس بر پایۀ ترجمۀ آر. دبلیو. تامسون و مقابله با نسخۀ رابرت پتروسیان، ترجمۀ محمود فاضلی بیرجندی، تهران: ققنوس.
طبری، ابوجعفر محمدبن‌جریر (1387ق/ 1967م) تاریخ الامم و الملوک، تحقیقِ محمد ابوالفضل ابراهیم، طبعه الثانیه، بیروت: دارالتراث.
عبددیکسون، عبدالامیر(1381) خلافت اموی: بررسی سیاسی، گیتی شکری، تهران: طهوری.
مسعودی، ابوالحسن علی‌بن‌الحسین (1425ق/2005م) مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق کمال حسن مرعی، بیروت: مکتبه العصریه.
یاقوت الحموی، یاقوت‌بن‌عبدالله الحموی البغدادی(1957م) معجم البلدان، بیروت: دارصادر.
 
Amir-Moezzi, Mohammad-Ali, 2018, "Muhammad the Paraclete and ‘Alī the Messiah: New Remarks on the Origins of Islam and of Shi‘ite Imamology", Der Islam, 95(1): 30-64.
Brock, S.P, 1992, Studies in Syriac Christianity: History, Literature and Theology, Varlorum.
Mar-Emmanuel Joseph, 2015, The book of Resh Melle by Yoḥannan Bar Penkaye: An Introduction to the Text and a Study of its Literary Genres, A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto.
Furman, Yulia, 2014, “The Origins of the Temporal World: The First Meʹmrā of the Ktābā d-Rish Melle of Jhon Bar Penkāye”, Scrinium X, Syrians and the Others.
Hoyland, Robert, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zorostrian Writings on Early Islam, Princeton and New Jersey, The Darwin Press, 1997.
Mango, Cyril and Roger Scott(editors), 1997, The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, Oxford, Clarendon Press.
Mingana, A. 1908, Sources Syraques, Vol.1, Se Wend, Chez Otto Harrassowitz, Leipzig.
Penn, Michael Philip, 2015, When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of the Earliest Syriac Writings on Islam, university of california press.
Thomas, David and Barbara Roggema(Editors), 2009, Chritian-Muslim Relations: A Bibliographical History, Brill, Leiden and Boston.
van Donzel, E.J.  and Andrea Schmidt, 2009, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall, Leiden and Boston, Brill.
www.assyrianlanguages.org
List of Sources with English hand writing
ʿAbd Dixon, ʿAbd al-Amīr(1381), The Umayyad Caliphate, 65-86/684-705: a Political Study. Translated to Persian by Giti Shokri. Tehran: Ṭahurī[In Persian].
Abu al-Faraj al-Esfahānī, ‘Alī b. al-Ḥosseīn(2008). al-Aḡānī. research: Eḥsān ‘Abbās va Ebrāhīm al-Sa‘āfīn va Bakr ‘Abbās. Beirut: Dār Ṣādir.
Amir-Moezzi, Mohammad-Ali(2018). "Muhammad the Paraclete and ‘Alī the Messiah: New Remarks on the Origins of Islam and of Shi‘ite Imamology". Der Islam, 95(1): 30-64.
al-Balāḏorī, Aḥmad b. Yaḥyā b. J̌āber(1996). Ketāb J̌amal men Ansāb al-Ašrāf. Research: Soheyl Zokār and Rīyāż Zereklī. Beirūt: Dār al-Fekr, first edition.
Brock, S.P(1992), Studies in Syriac Christianity: History, Literature and Theology, Varlorum.
al-Ḏahabī, Šams al-Dīn Moḥammad b. Aḥmad(1993). Tārīḵ al-Eslām wa Wafīyāt al-Mašāhīr wa al-Aʿlām. research: ʿOmar ʿAbd al-Salām Tedmorī, Beirut: Dār al-Ketāb al-ʿArabī.
Ebn Sa‘d, Moḥammad b. Sa‘d al-Zohrī (2001), Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kobrā, Cairo: Maktaba al-Ḵānjī.
al-Ḥamavī, Yāqūt b. ‘Abdollāh (1957). Mo‘ĵam al-Boldān. Beirūt: Dār Ṣādir.
Ḵalīfa b. Ḵayyāṭ, Abū ʿAmr Ḵalīfa b. Ḵayyāṭ (1985). Tārīḵ Ḵalīfa b. Ḵayyāīṭ. Rīyāẓ: Dār Ṭayba.
Mar-Emmanuel Joseph(2015). The book of Resh Melle by Yoḥannan Bar Penkaye: An Introduction to the Text and a Study of its Literary Genres. A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto.
Furman, Yulia(2014). “The Origins of the Temporal World: The First Meʹmrā of the Ktābā d-Rish Melle of Jhon Bar Penkāye”, Scrinium X, Syrians and the Others.
Hoyland, Robert(1998). Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zorostrian Writings on Early Islam, Princeton and New Jersey: The Darwin Press.
Mango, Cyril and Roger Scott(1997), The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Oxford: Clarendon Press.
Mingana, A.(1908). Sources Syraques. Vol.1, Leipzig: Se Wend, Chez Otto Harrassowitz.
Masʿūdī, abū al-Ḥasan ʿalī b. Ḥosseīn(2005). Morūǰ al-Ḏahab wa Maʿāden al-J̌awhar. research: Kamāl Ḥasan Marʿī, Beirūt: Maktaba al-ʿAṣrīya.
Penn, Michael Philip(2015), When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of the Earliest Syriac Writings on Islam, University of California Press.
Sebeos(1396), The Armenian History Attributed to Sebeos. Translated to Persian by Mahmud Fazeli Birjandi. Tehran: Qoqnus[In Persian].
Ṭabarī, Moḥammad b. J̌arīr(1967). Tārīḵ al-Omam wa al-Molūk, research: Moḥammad Abū al-Fażl Ebrāhīm, Beirut: Dār al-Torāṯ, Second edition.
Thomas, David and Barbara Roggema(2009). Chritian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Leiden and Boston: Brill.
van Donzel, E.J.  and Andrea Schmidt(2009), Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall. Leiden and Boston: Brill.
www.assyrianlanguages.org