نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس‌ارشد تاریخ تشیع دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

برخی از ابعاد سفر مهم شیخ صدوق به نیشابور در سال 367 هجری که به اقامت او در این شهر و برگزاری مجالس املا حدیث به‌مدت بیش از یک سال انجامید، کمتر مدنظر پژوهشگران قرار گرفته ‌‌است. سفری که با نفوذ روبه‌رشد متصوفه در این شهر و ادامۀ بحران عقیدتی شیعیان به‌واسطۀ غیبت کبری مقارن بود و کوشش شیخ برای انسجام‌‌بخشی به عقاید آنان را به‌دنبال داشت. این فرضیه که شیخ صدوق در ضمن برگزاری مجالس عمومی املا خود در نهان، به جلوگیری از گسترش تصوف در نیشابور نیز توجهی ویژه داشته ‌‌است، این پرسش را ایجاد می‌‌کند که با توجه به متن کتاب الامالی، شیخ صدوق چگونه به حاشیه‌‌رانی متصوفه در نیشابور پرداخته ‌‌است. دستاورد این پژوهشِ متن‌‌محورِ توصیفی‌تحلیلی آن است که شیخ صدوق حاشیه‌‌رانی جریان تصوف و جلوگیری از گسترش آن در نیشابور را با برجسته‌‌سازی انگاره‌‌های شیعی «جایگاه و منزلت ائمه(ع)» و «التزام ایمان با عمل» در مقابل انگاره‌‌های صوفیِ «امکان انجام کرامت توسط بزرگان صوفی» و «التزام به آداب سلوک» و نیز استفاده از قالب‌‌های داستانی در نقل روایات به انجام رساند. او با گزینش روایات و ایجاد انگارۀ «آن‌ها هم مانند ما هستند»، امکان حضور اولیۀ متمایلان به تصوف در مجالس خود را افزایش داد. ضمن آنکه با روایت گستردۀ مصادیق انگاره‌‌های شیعی، امکان مقایسۀ آن‌ها با انگاره‌‌های صوفی و ایجاد انگارۀ «ما بهتر از آن‌ها هستیم»، در اذهان مخاطبان شیعه و انگارۀ «آن‌ها بهتر از ما هستند» را در تأملات مخاطبان عام فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Sufism Concepts Marginalization in Sheikh Sadouq's al-Amali

نویسندگان [English]

  • Leyla Najafian Razavi 1
  • Mohammad Navidfar 2

1 Assistant Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Master of Shiite History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Sheikh Sadouq's important journey was 367 AH in Neyshabour. He lived in this city and conducted some Hadith meetings for more than a year. These meetings were hardly noticed by other scholars. His journey coincided with the growing influence of Sufis in this city and was accompanied by the long absence due to the ongoing ideological crisis of the Shiites. He tried to unify their beliefs. There is a hypothesis that he held some meetings in secret to write hadiths and took special care to prevent the spread of Sufism in Neyshabour. Therefore, the question of  how Sheikh Sadouq dealt with the marginalization of Sufis in Neyshabur arises based on the text of al-Amali.   
This descriptive-analytical text-based study aims to examine Sheikh Sadouq's marginalization of Sufism and prevent its spread by emphasizing the Shi'a concepts in Neyshabur. This study was conducted on "the position and dignity of the Imams" and faith commitment to act in contrast to the Sufi notions. It was also performed in "possibility of doing dignity by Sufi elders" and "adherence to etiquette", as well as the use of story forms in narrating. He increased the possibility of the early presence of those inclined to Sufism in his congregations. At the same time, it provided the possibility of comparing them with Sufi ideas and creating the idea of "we are better than them" in the minds of the Shi’a audience and the idea of "they are better than us" in the thoughts of the general audience by the extensive narration of examples of Shi’a ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Sadouq
  • al-Amali
  • Neyshabur
  • Sufism
  • Shiites
  • Concept
آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (1403) الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دارالاضواء.
ابن‌‌قاضی شهبه، ابوبکربن‌احمد (1424) مناقب الامام الشافعی و طبقات اصحابه‏، دمشق: دارالبشائر.
ابن‌خمیس، حسین‌بن‌نصر (1427) مناقب الابرار و محاسن الاخیار، امارات: مرکز زاید للتراث و التاریخ.
ابن‌عربی، محی‌الدین (بی‌تا) فتوحات مکیه، بیروت: دارصادر.
ابن‌فندق، علی‌بن‌زید بیهقی (1361) تاریخ بیهق، تهران: فروغی.
ابن‌فندق، علی‌بن‌زید بیهقی (1410) لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب، به‌تحقیق سید مهدی رجایی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
ابونعیم اصفهانی، احمدبن‌عبدالله (بی‌تا) حلیه الاولیا و طبقات الاصفیا، به‌تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، قاهره: دار ام‌‌القراء للطباعه و النشر.
اسفراینی، ابی‌المظفر شاهفوربن‌طاهر (1374) التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین، بغداد: مکتبه المثنی.
اگل، دنیز (1379) «تذکرة الاولیا‌های عطار و جامی، تداوم نوشته‌های بنیادی تصوف»، ترجمۀ عبدالمحمد روحبخشان، معارف (51)، 158-197.
انصارى، خواجه عبدالله (1362) طبقات الصوفیه، به‌تصحیح محمد سرور مولایی، تهران: توس.
ایروانی، محمود؛ باقریان، فاطمه (1383) شناخت اجتماعی (روان‌شناسی اجتماعی)، تهران: ساوالان.
بحرالعلوم، سیدمحمدمهدی (1363) فوائد الرجالیه، تهران: مکتبه الصادق.
بخارى، اسماعیل مستملى (1363) شرح التعرف لمذهب التصوف، تهران: اساطیر.
بدری، روح‌‌‌الله (1391) «نیشابور در قرون سوم و چهارم»، تاریخ در آینۀ پژوهش، (2)، 20- 5.
بولیت، ریچارد (1396) اعیان نیشابور، ترجمه و تحقیق هادی بکائیان و حمیدرضا ثنایی، مشهد: مرندیز.
پورمظفری، داوود (1390) «گفتارنوشت‌های صوفیان بازشناسی یک گونۀ نوشتاری»، نقد ادبی، (15)،60- 31.
پورجوادی، نصرالله (1377) «منبعی کهن در باب ملامتیان نیشابور»، معارف، ۱۵ (2و 1)، 50- 3.
تاکر، ویلیام فردریک (1397) مدعیان مهدویت و هزاره‌‌گرایان: نگاهی به جنبش‌‌های شیعی عراق در سده‌‌های نخستین، ترجمۀ حمید باقری، تهران: حکمت.
جامی، عبدالرحمن (1858) نفحات الانس، کلکته: مطبعه لیسی.
جعفریان، رسول (1391) حیات فکری-سیاسی امامان شیعه، تهران: علم.
چلونگر، محمدعلی؛ منتظرالقائم، اصغر؛ قهرمانی‌‌نژاد شایق، بهاءالدین (1393) «بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی در تاریخ‌نگاری مقتل»، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا (س) 11(2)، 52- 31.
حاج‌‌منوچهری، فرامرز (1367) «امالی»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
حاکم نیشابوری، ابوعبدالله (1375) تاریخ نیشابور، ترجمۀ محمدبن‌حسین خلیفۀ نیشابوری، تهران: آگه.
حسینی، باقر؛ علمی، قربان (1390) «کرامیه و تصوف»، ادیان و عرفان، 44(1)، 38- 21.
حسینی، عبدالله (1386) معرفی و نقد منابع عاشورا، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خرسان، سیدحسن موسوی (1377) فقیه ری، ترجمۀ علیرضا میرزا محمدی، تهران: اطلاعات.
خرگوشى، ابوسعد عبدالملک‌بن‌محمد (1427) تهذیب الاسرار فى اصول التصوف، بیروت: دار الکتب العلمیه.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1353) «جست‌وجو در تصوف ایران»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، (85)، 1-18.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1395) ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1364) تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، تهران: امیرکبیر.
سبکی، عبدالوهاب‌بن‌علی (بی‌‌تا) طبقات الشافعیه کبری، قاهره: دارالاحیاء الکتب العربیه.
سلمى، ابوعبدالرحمن محمدبن‌الحسین (1369) مجموعه آثار السلمی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
سلمى، ابوعبدالرحمن محمدبن‌الحسین (1385) نخستین زنان صوفی، ترجمۀ مریم حسینی، تهران: علم.
سلمى، ابوعبدالرحمن محمدبن‌الحسین (1414) تسعه کتب فى اصول التصوف و الزهد، مصر: للطباعه و النشر و التوزیع.
سلمى، ابوعبدالرحمن محمدبن‌الحسین (1426) المقدمه فی التصوف، بیروت: دار الکتب العلمیه.
سلمى، ابوعبدالرحمن محمدبن‌الحسین (1424) طبقات الصوفیه، به‌تصحیح مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.
سمعانی،‌ عبدالکریم‌بن‌محمد (1382) الانساب، به‌تصحیح عبدالرحمن‌بن‌یحیی معلمی، هند-حیدرآباد: مطبعه مجلس.
سمعانی،‌ عبدالکریم‌بن‌محمد (1409) ادب الاملا و الاستملا، به‌تصحیح سعیدمحمد اللحام، بیروت: دار و مکتبه الهلال.
سمنانی، علاءالدوله (1383) مصنفات فارسی سمنانی: تذکره المشایخ، به‌تحقیق نجیب مایل هروی، تهران: علمی و فرهنگی.
شهرستانی، محمدبن‌عبدالکریم (1358) الملل و النحل، تهران: افست.
صدوق، محمدبن‌علی (1372) عیون اخبار الرضا(ع)، ترجمۀ حمیدرضا مستفید و علی‌اکبر غفاری، تهران: صدوق.
صدوق، محمدبن‌علی (1377) کمال الدین و تمام النعمه، ترجمۀ محمدباقر کمره‌ای، تهران: اسلامیه.
صدوق، محمدبن‌علی (1384) الامالی، ترجمۀ محمدباقر کمره‌ای، تهران: کتابچی.
صدوق، محمدبن‌علی (1398) التوحید، به‌تصحیح هاشم حسینی، قم: جامعۀ مدرسین.
صدوق، محمدبن‌علی (1418) الهدایه فی الاصول و الفروع، قم: مؤسسۀ امام‌هادی.
صدوق، محمدبن‌علی (1403) معانی الاخبار، به‌تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسین.
طاهری عراقی، احمد (1377) «ابوسعد خرگوشی نیشابوری»، معارف، 15(3)، 33- 3.
طوسى، ابونصر السراج (1914) اللمع فى التصوف، لیدن: مطبعه بریل.
طوسی، محمدبن‌حسن (1381) رجال الشیخ الطوسی، نجف: انتشارات حیدریه.
عاملی، سعیدرضا؛ حجازی، منصوره (1397) «مطالعۀ انگاره‌‌های ذهنی تشکل‌‌های دانشجویی دانشگاه تهران: انگاره‌‌های شخصی انجمن اسلامی و خویشتن بسیج دانشجویی»، تحقیقات فرهنگی ایران، 11(3)، 130- 103.
عطار نیشابورى، فریدالدین (1905) تذکره الاولیا، لیدن: مطبعه لیدن.
عمید، حسن (1351) فرهنگ عمید: شامل واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی، تهران: جاویدان.
فان اس، یوسف (1371) «متونی دربارۀ کرامیه»، ترجمۀ احمد شفیعیها، معارف، (25)، 118- 34.
قزوینی، زکریابن‌محمد (1988) آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت: دارصادر.
قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم (1374) رساله قشیریه، به‌تصحیح بدیع‌‌الزمان فروزانفر، تهران: علمی و فرهنگی.
کرمی‌‌پور، حمید (1392) «بررسی ابعاد اجتماعی آیین فتوت در خراسان از قرن سوم هجری تا قرن ششم هجری»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، 3(1)، 113- 89.
کلاباذى، ابوبکر محمدبن‌ابراهیم (1933) التعرف لمذهب التصوف، مصر: مطبعه السعاده.
گیدنز، آنتونی (1378) جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی.
مادلونگ، ویلفرد (1381) فرقه‌‌های اسلامی، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهران: اساطیر.
مالامود، مارگارت (1377) «تشکیلات صوفیان و ساختار‌های قدرت در قرون وسطی»، ترجمۀ محمد نظری هاشمی، خراسان‌پژوهی، 1(2)، 92- 66.
مجلسی، محمدباقر (1403) بحار الانوار، بیروت: دارالاحیا التراث العربی.
مدیر‌شانه‌چی، کاظم (1372) درایه الحدیث، قم: دفتر نشر اسلامی.
مقدسی، محمدبن‌احمد (1361) احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمۀ علی‌نقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
مولانا، حمید (1375) «رسانه‌‌ها و انگاره‌‌سازی»، ترجمۀ غلامرضا تاجیک، رسانه، 8(2)،17- 10.
مهدوی‌دامغانی، محمود (1357) «امالی»، مطالعات اسلامی، (27-26)، 147- 130.
نجاشی، احمدبن‌علی (1365) فهرست اسماء مصنفی الشیعه، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.
نوبختی، حسن‌بن‌موسی (1936) فرق الشیعه، به‌تصحیح محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف: حیدریه.
نویدفر، محمد؛ نجفیان رضوی، لیلا؛ مهدوی دامغانی، محمود (1398) (الف) «تأثیر سادات آل‌زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری»، تاریخ اسلام، ۲۰(۷۸)، 122- 93.
نویدفر، محمد؛ نجفیان رضوی، لیلا؛ مهدوی دامغانی، محمود(1398) (ب) «واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق»، مطالعات تاریخ اسلام، 11(42)، 151- 130.
نویدفر، محمد؛ نجفیان رضوی، لیلا؛ مهدوی دامغانی، محمود (1400) «امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی- اخلاقی برای شیعیان نیشابور»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 12(45)، 150-131.
وکیلی، هادی؛ حسینی شریف، انسیه (1391) «پیوستگی‌ها تصوف و تسنن در خراسان سده‌های سوم تا ششم هجری»، تاریخ اسلام، 2(7)، 136- 123.
هجویرى، ابوالحسن على (1375) کشف المحجوب، تهران: طهورى.
یعقوبی، احمدبن‌اسحاق (بی‌تا) تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارصادر.
 
انصاری، حسن (1387) «سنت امالی‌نویسی در میان محدثان1»، بررسی‌های تاریخی؛ مقالات و نوشته‌های حسن انصاری در حوزۀ تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام.
 
Abū nu‘aym al-Iṣfahānī, Ḥīlyat ul-Awlīyā, Cairo: um ul-qorā lī-Ṭaba‘a wa al-našr.
Algle, dinyz, 2000, “Les biographies de saints de ‘Aṭṭar et de Ğāmi, prolongements des ecrits fundateurs du soufisme” ma‘ārif, No. 55, pp. 158- 197. [In Persian]
Al-Ḥakīm, al- Neīšābūrī, 1996, TārīḴ-eNeīšābūr, Translated by  Khalife Neishaburi, Tehran: Āgāh. [In Persian]
Al-Qušayrī, Abd ul-Karīm, 1995, Al-Rīsalat ul-Qušayrīyya fī ‘Elm ul-Taṣawwūf, Tehran: ‘elmī va farhangī.
al-Sobkī, ‘Abd ul-Wahhāb b. ʿAlī, Ṭabaqāt ul-Šāfīʻīyya  Kobrā, Cairo: Dār ul-Eḥyā al-kotob-e‘elmīe.
Al-Sulamī, Abū ‘Abd ul-Raḥmān, 1990, Sulamī's collection of works, Tehran: Markaz našr dānešgahī.
Al-Sulamī, Abū ‘Abd ul-Raḥmān, 1993, Tīsʼa kotob fī Osūl ul- Tasawwūf wa al-Zohd, Cairo: al-Ṭībaʼī wa našr. 
Al-Sulamī, Abū ‘Abd al-Raḥmān, 2003, Ṭabāqat ul-ṣūfīyya, Beirut: Dār ul-kotob al- ‘Elmīyah.
Al-Sulamī, Abū ‘Abd al-Raḥmān, 2005, al-Moqadama fī al- Tasawwūf, Beirut: Dār ul-kotob al- ‘Elmīyah.
Al-Sulamī, Abū ‘Abd al-Raḥmān, 2006, NoḴostīn Zanān-e ṣūfī, Translated by Maryam Hosseini, Tehran: ‘elm. [In Persian]
Al- Tehrani Aqa, 1403, Al-Ḍarīʿa īlā Taṣānīf al-Šīʿa. 25 vols. Beirut: Dār Al-Aḍwāʾ.
Al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Serrāǰ, 1914, Kītab ul-luma' fī'l-Taṣawwūf, Leiden: Brill.
Al-Ṭūsī, Moḥammad b. al-Ḥasan, 2002, al-rīǰāl, Najaf: ḥeīydarīya.
‘Amīd, Ḥasan, 1972, Farhang-e ‘Amīd, Tehran: ğavīdan. [In Persian]
Ameli, Saeed Reza, Hajjari, Mansoureh, 2018,“ The Study of Schemata between Student’ s Organizations in The University of Tehran: The Personal Schemata of the Islamic Association and self-schemata of the student Basij”, Vol. 11, No. 3, pp. 103-130. [In Persian]
Ansari, Hasan, barrasī hāye tārīkhī, Maqālāt va nevešte hāy Hasan Ansari dar ḥwuze farhang Iran va islām, www.ansari.kateban.com.
Anṣārī, Ḵāǰī ‘Abdullāh, 1983, Tabāqat ul- ṣūfīyya, Tehran: Toūs.
Aṭṭār Nišapūr, Farīd ud-Dīn, 1905, Taḍkīrat-ul-Awlīyā, Leiden: Brill. [In Persian]
Badri, Roohullah, 2012, “Nishapur in the and fourth centuries A.H.”, Tārikh dar Āyene-ye Pazhuheš, Vol.9, No.2, pp. 5- 20.
Bahr al-Uloom, Seyyed Mohammad Mahdi, 1984, Fawā’īd ul-Rīǰālīya, Tehran: maktabat ul-ṣādīq.
BoḴārī, Mostamalī, 1984, Šarḥ e Ta‘arrof, Tehran: Asāṭīr.
Chilungar, Muḥammad ‘alī va dīgarān, 2014, “Comparative and analytical study of the status of “Amali” books in “Maghtal” historiography”, Journal of researches of Quran and Hadith sciences, Vol. 11, No. 2, pp. 31- 52. [In Persian]
Ghafarian Rasul, 1991, The intellectual and political life of Shia Imams, Tehran:‘Elm. [In Persian]
Giddens, Anthony, 1999, Sociology, Translated by Manuochehr sabuori, Tehran: ney. [In Persian]
Haj Manochehri, Faramarz, 1988, “Al-Amālī”, Great Islamic Encyclopedia, Kazem Mosavi bojnurdi, Tehran: Center for the Great Islamic Encyclopedia. [In Persian]
Ḵargūošī, Abū-s‘ad, 2006, Thḍīb ul-Asrār, Beirut: Dār ul-kotob ul-‘Elmīyah.
Hoǰwīrī, Abū al-Ḥasan ʿAlī, 1996, Kašf ul-Maḥjūb, Tehran: Ṭahūrī.
Hosseini, Abdullah, 2007, Introduction and criticism of Ashura sources, qom: pejuoheš gāh‘ūlom va farhang islāmī. [In Persian]
Hosseini, Baqer, Elmi, Quorban, 2011, “Karamiyyah and Sufism”, Adyān va ‘Erfān, Vol 44, No.1, pp. 21-38. [In Persian]
Ibn ‘Arabī, Muhyiddin, Al-fotūḥāt ul-Makkīyya, Beirut: Dār al- Ṣādīr.
Ibn fondūq, beīhaqī, 1410, Lobāb ul-Ansāb wa al-AlQab al-Aghab, qom: Mar‘ašī naǰafī.
Ibn fondūq, beīhaqī, 1982, TarīḴ  Beīhaq, Tehran: foruġī.
Ibn Ḵamīs, Ḥosein b. Naṣr, 1427, Manāqīb ul-Abrār wa Maḥāsen ul-Aīyār, Emirates: Markaz Zāyed līl-Torāṯ wa Al-TārīḴ.
Ibn Qāḍī Šohba, Abū bakr b. Aḥmad, 2003, Manāqīb ul-imām Al-shafīwa Tabāqāt Ašabī, Damascus: Dār ul-baša`ir.
Irvani, Mahmud; Baqerian, fatemeh, 2004, social cognition (social psychology), Tehran: Sāvālān. [In Persian]
Esfarā’enī, Abī al-Moẓaffar, 1995, al-Tabṣīr fī al-dīn, Baghdad: al-Mosanā.
Jāmī, ‘Abd ur-Raḥmān, 1858, Nafaḥāt ul-Ons, Calcutta: maṭbai lisy.
Kalabāẕī, Abū bakr, 1933, Kītāb al-ta'arruf, misr: al-s'adat.
Karami puor, Hamid, 2013, “A Study on Social Features of Chivalry in Khorasan from 624-627 (A.C)”, Social History study, Vol.3, No.1, pp. 89- 113. [In Persian]
Harsan, seyyed Hassan mosavī, 1998, Faqih Ray, Translated by Ali reza Mirza Mohammadi, Tehran: etelā‘at. [In Persian]
Madelung, Wilferd Ferdinand, 2002, Islamic sects, Translated by Abu alqasem serri, Tehran: asātir. [In Persian]
Mahdavi damqani, Mahmud, 1987, “Amali”, Islamic studies, No. 26-27, pp. 10-17. [In Persian]
 Majlesī, Moḥammad Baqer, 1982, Bīḥār ul-ʾAnwār al-Jāmiʿah li-Durar ʾAḴbār al-ʾAʾīmmah al-Aṭhār, Beirut: dār Eḥya al-Toras al-Arabī.
Malamud, Margaret, 1998, “Organizations of Sufis and power structures in the Middle Ages”, Translated by Mohammad Nazari hashemi, Khorasan pajohi, Vol.1, No.2, pp. 66-92. [In Persian].
Maqdīsī, Moḥammad b. Aḥmad, 1982, Aḥsan ul-taqāsīm fī maʿrīfat ul-aqālīm, Translated by Alinaqi Monzavi, Tehran: šīrkat Mu’alefān va Motarǰemān. [In Persian]
Mudir Shanechi, kazim, 1993, Dirayat ul-hadis, qom: daftar našr islāmī. [In Persian]
Mulana, Hamid, 1996, “Media and Conceptualization”, Translated by Gholam reza tajik, resane, Vol.8, No.2, pp. 10-17. [In Persian]
Naǰāšī, Aḥmad b. ʿAlī, 1986, Rīǰāl ul-Naǰāšī, qom: muasise našr islāmī.
Navidfar, Mohammad, Najafian Razavi, Leila, Mahdavi Damqani, Mahmud,2019, “The Effect of Descendants of the Prophet in Zabareh on the Development of Shi'ism in Neishaboor”, journal of Islamic History, Vol. 20, No. 78, pp. 93-122. [In Persian]
Navidfar, Mohammad, Najafian Razavi, Leila, Mahdavi Damqani, Mahmud, 2019, “An Analysis about the Place of Formation of Sheikh Sadouq's Amalī”, journal of Islamic Studies , Vol. 11, No. 42, pp. 130- 151. [In Persian]
Navidfar, Mohammad, Najafian Razavi, Leila, Mahdavi Damqani, Mahmud, 2021, “ Sheikh Sadough's Amali, a Doctrinal-Moral Charter for the Shiites of Neishabour”, The history of Islamic culture and civilization, Vol. 12, No. 45, pp. 131-150. [In Persian]  
NūbaḴtī, Ḥasan b. Mūsā,1936, Kītāb Fīraq ul-šīʿa, Najaf: ḥeīydarīya.
Pourjavadi, Nasrollah, 1998, “An old source about the accusations of Nishabur”, ma‘arif, Vol. 15, No. 1&2, pp. 3- 50. [In Persian]
Puormozaffari, Davood, 2011, “Sufis's goftarneveshts as a genre in Persian mystical prose”, Naqdadabī, No. 15, pp. 31- 60. [In Persian]
Qazwīnī, Zakariyyāʾ b. Moḥammad, 1988, Āsār ul-bīlād wa AḴbār ul-‘ībād, Beirut: Dār al- Ṣādīr.
Richard W, Bulliet, 1972, The Patricians of Nishapur, Translated by Hamed bukhaeian va hamidreza Sanaei, Mashhad: Marandīz. [In Persian]
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, 1983, Ma'anī ul-AḴbār, edited by Ali akbar Ghafari, qom: ǰamī‘at ul-mūdaresīn.
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, 1993, ‘Uyoūn AḴbār ul-Rīḍā, Translated by Hamidreza Mustafid va Ali akbar Ghafari, Tehran: Ṣadūq. [In Persian]
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, 1997, al-hīdaya fī al-usol wa al-furo', qom: imam hadi.
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, 1998, Kamāl ul-din wa tamām ul-Ni'mah, Translated by mohammad Baqer kamare-ei Tehran: Islāmīya.
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, al-Amālī, Translated by Mohammad Baqer kamare-ei Tehran: Ketābchi.[ In Persian]
Ṣadūq, Moḥammad b. 'Alī, 2019, al-Tawḥīd, qom: ǰamī‘at ul-mūdaresīn.
Šahrestānī,‘Abd ul-Karīm, 1979, al–Mīlal wa al-Nīḥal, Tehran: Afsat.
Sam‘ānī, ‘abd ul-karīm, 2003, al-Ansāb, hind- ḥieydarābād: maṭba‘a- Maǰles.
Sam‘ānī, ‘abd ul-karīm, Adab ul-īmla’ wa al-īstīmla’, Beirut: Dār ul-maktabat ul-Hīlal.
Semnani, Ala ul-doulah, 2004, Moṣanafāt fārsī Semnani: tazkirat ul-MašāyeḴ, Tehran: ‘Elmī va farhangī. [In Persian]
Ṭaheri Araqi, ahmad, 1998, “Abū-Sa‘d Ḵargošī Neīšābūrī”, Ma‘arīf, Vol. 15, No. 3, pp.3-33. [In Persian]
Vakili, hadi, Hosseini Sharif, Ensiyeh, 2012, “Sufism and Sunnism Connections in Khorasan during Third to Sixth Centuries”, pajoheš nāme tariḫ islāmī, Vol.2, No.7, pp. 123- 136. [In Persian]
Van ess, josef, 1979, “Texts about Karamieh”, Translated by Ahmad Shafi'iha, Ma‘arīf, No. 25, pp. 24-118. [In Persian] 
William T, Smit, 2018, “Mahdis and Millenarians: Shiite Extremists in Early Muslim Iraq”, Translated by Ahmad Hamid baqeri, Tehran: hekmat. [In Persian]
Yaʿqūbī, Aḥmad b. Eshāq, Ta'rīḴ Yaʿqūbī, Beirut: Dār ul- Ṣādīr.
Zarrinkoub, Abdolhossein, 1974, “Search in Iranian Sufism”, Journal of Faculty of Literature and Human Sciences, University of Tehran, No. 85, pp. 1-18. [In Persian]
Zarrinkoub, Abdolhossein, 1985, History of Iranian people before Islam, tihrān: Amīr kabīr. [In Persian]
Zarrinkoub, Abdolhossein, 2016, Arzesh-e Miras-e Sufiyeh, Tehran: Amīr kabīr. [In Persian]